English to Cherokee ~ Words and Phrases
Beginning with “D”

Daily – Tsugitsvnvda
Dairy – Waga Diganegiedi
Damage – Uyotsvhi
Damaged – Ayostanvhi
Damp – Gadulida
Dance – Alasgida
Danced – Unalasgisv
Dances – Danalasgisgv
Dancing – Analasgisgv
Danger – Ganiyegi
Dangerous – Ganiyegv
Dare – Adaneneulvdi
Dared – Udanenalanv
Dark – Ulasigi
Darkness – Ulasigvi
Darn – Digvdi
Darning – Danvsgv
Data – Nahiyu igohi
Date – Iyu igohi
Dated – Gowelv iyu igohi
Dates – Degowelv iyu igohi
Dating – Anesehihv igohi
Daughter – Uwetsi ageyv
Daughter-in-law – Agilohi
Daughters – Tsuwetsi anigeyv
Dawn – Ugitsisgv
Day – Iga
Day after day – Tsugitsvnvda
Day before yesterday – Talinusvha
Day or so – Usvhi ulosvsdi
Day or two – Taliha iga
Day or two ago – Taliha nusvha
Daybreak – Ugitsisgv
Days – Hilvsgi iga
Daytime – Iga

Deacon – Ayatohihi
Dead – Uyohusv
Deaf – Tsuliena
Deal – Didanvdanediyi
Dealer – Ganadegi
Dealers – Aninadegi
Dealing – Aninadegv
Dealings – Daninadegv
Dear – Gvlvquodi
Dearest – Wudagonadvdv gvlvquodi
Death – Ayohuhisdi
Debate – Ditliyv digawonihisdi
Debit – Gowelv adatugv
Debt – Adadugi
Debtor – Atsidugi
Debts – Dadadugvi
Decease – Ayohuhisdi
Deceased – Uyohusvhi
Deceit – Adalonuhedi
Deceitful – Udalonuhesati
December – Vsgiyi
Decent – Ulilohi didolagi
Decide – Digugododi
Decided – Duwugotanv
Decidedly – Digugotisanv
Decision – Tsudugotanv
Declaration – Kanetsv iyadvnedi
Declare – Kaneisdi
Declared – Unetsvgi
Decline – Adayasdi
Declined – Adayilv
Decoration – Danitsiladadisgv
Decree – Degugotanv iyadvnedi
Deduct – Gotsalesdi
Deducted – Gotsaleda
Deducting – Gotsalesgv
Deduction – Gotsaledv
Deed – Gadohi ganiyvdo
Deeds – Gadohi diganiyvdodi
Deem – Nolisgvi
Deep – Asdvgi
Deeply – Hawiniyu
Deer – Awi inage ehi
Defeat – Atsisegogidv
Defect – Kali nigesvna
Defective – Galulogi
Defend – Atsisdeli
Defendant – Atsiyilidohi
Defense – Ulisdelvdi
Deficit – Galulogi
Definite – Nahna iyv
Definitely – Udohiyu
Definition – Wasesdi nahna
Defraud – Adalonuhedi
Degree – Igai igati
Degrees – Igai idigati
Delay – Gohidisdi
Delayed – Uwohidv
Delegated – Getsinvsida
Deliberate – Agasesdodi
Delicate – Wanige
Delicious – Uganasdv
Delight – Kaliwohi alihelisdi
Delightful – Kaliwohi alihelitsvhi
Delinquent – Galulogi
Deliver – Wahidi
Delivered – Wanvhi
Deliveries – Didanedi
Delivery – Adanedi
Demand – Atayosdi
Demands – Ditayosdi
Democracy – Unitsati unadanvtedi
Demonstration – Gvnigesv nanvnehv
Dentist – Didanvtesgi
Deny – Adayasdi
Depart – Ahnagisdiyi
Department – Digalvwisdanedi
Departments – Tsunilvwisdanedi
Departure – Aneladisdi
Depend – Alisgasdodi
Depending – Vlisgasdodisgv
Depends – Alisgasdodi
Deposit – Dasquanigodv
Deposited – Dasquanigotanv
Deposits – Dunisquanigodv
Depot – Tsulewisdodi
Depression – Kanigvnav
Derby – Tsutlivwadi
Describe – Nusdv kanohedi
Described – Nusdv kanohelv
Described to the jury – Duwosisanel anisuli
Describing – Nusdv aninohesgv
Description – Nusdv dikanodi
Descriptive – Nasgi iyusdi
Desert – Inage
Deserve – Ulutsehi
Deserved – Ulutselv
Design – Atselv igvnedi
Designed – Aselv idigvnedi
Desirable – Nigohilv uduladi
Desire – Uduladi
Desired – Adulvda
Desires – Uduliha
Desirous – Udulisgo
Desk – Digowelodi
Despair – Udugi nigesvna
Desperate – Udugi gvdi nigesvna
Destination – Wugadvi
Destroy – Ayosdodi
Destroyed – Ayostanv
Destruction – Uyotsvhi
Detach – Igvnadesdi
Detail – Nusdidanvi
Detailed – Uselvgi igvnedi
Details – Nidegvhnanvi
Determine – Digugododi
Determined – Degugotanv
Detest – Ganaquatisdi
Detour – Adeyasdi
Deuce – Tali goweli
Develop – Udoluwodi
Developed – Udoluwadvda
Developing – Adoluwatisgv
Development – Dudolawadvhv
Developments – Dunadoluwadvhv
Devil – Tsvsgina
Devote – Uwohiyuhi
Devoted – Uwohiyusvgi
Dew – Uhisadv

Diagram – Adadeyohvsgi gowelv
Dial – Watsi goyadv
Diameter – Ayeli asdanvnv
Diamond – Nvya utsisdalugisgi
Diaper – Unaselodi
Dictator – Kanetsidohi
Did – Nudvnelv
Did you call – Hiyanisgo
Did you examine – Tsagoliyeesgo
Did you have – Tsesgoi
Did you have any – Igadasgi tsei
Did you have anything – Gohusdisgo tsei
Did you make – Tsotlvnesgo
Did you mention – Tsaneistanesgo
Did you not expect – Udogisgo tsvse
Did you receive – Tsagisesgo
Die – Ayohuhisdi
Died – Uyohusv
Differ – Dudalehnav
Difference – Tsudalehnai
Differences – Tsunadalehnai
Different – Nudalehnav
Different creditors – Tsunadatugi
Different times – Hilvsgi iyuwagudi
Differently – Tsudalehnaiha
Difficult – Utsosdi
Difficulty – Utsoasedi
Dig – Asgosdi
Dignified – Utlvquodi
Dignity – Atlvquodod
Diligent – Alinigvnehi
Dime – Sgohi iyadanvtedi
Dimension – Niganvhisv
Dine – Alisdayvdi
Dined – Unalisdayvngi
Dining – Analisdayvhvsgv
Dinner – Iga alisdayvdi
Dinners – iga dilisdayvdi
Dip – Gvnigesv igvne
Diploma – dasgwadv goweli
Dipper – Ama agugisdodi
Direct – Adasehedi
Direct examination – Vdadiyoliyedi
Direct tax – Ayeli aguyvdi
Directed – Adasehelv
Direction – iduyugodv
Directions – Winiduyugodv
Directly – Nahna iyv
Director – Adasehehehi
Directors – Anadasehehehi
Dirty – Gadaha
Disagreeable – Nulilosvna
Disappear – Adisgalodi
Disappoint – Ulidasdodi
Disappointed – Ulidastanvhi Disappointment – Ulidastanidasdi
Discharge – Didayohisdi
Disciple – Adasdawadidohi
Disclose – Agatudesdi
Discomfort – Utsoasedi
Discommodate – Adatsosedisgi
Discontinue – Asulagoisdi
Discontinued – Asulagotsvhi
Discord – Nidadolagvna
Discount – Gotsalesdi
Discount for cash – Igvwenvda yaguyvha eladitlv agugvdi
Discounts – Digotsalesdi
Discouraged – Nuligaliyvda
Discover – Goluwadvdi
Discovered – Goluwadvda
Discretion – Owasv adanvtedi
Discuss – Kanohedi
Discussed – Kanohelvhi
Discussing – Aninohesgv
Discussion – Kanohelvdi
Disease – Vyugi
Disgrace – Udehohisdi
Disgraced – Agadeohistanv
Disgust – Osi nvylevsgvna
Dished – Ditelido
Dishonest – Niduyugodvna
Dislike – Nigalvquodvna
Dispatch – Ulisda asquadisdi
Display – Gvnigesv igvnedi
Dispose – Dayosv
Disposed – Dayosvi
Disposing – Doyosvgi
Disposition – Duniyosgv
Dispute – Adisvsdi
Distance – Nahna iyvi
Distant – Nahna iyv
Distinct – Utselidv
Distinct understanding – Osdv didadolatsedi
Distinction – Unatselidv
Distinctly – Didologi
Distinctly remember – Osdv ganvdadia
Distinctly understood – Osdv golatsvhi
Distinguished – Atsilvquodi
Distribute – Adigaleyasdi
Distributed – Adigaleyv
Distribution – Didigaleyv
District – Sgadugi
District attorney – Ayeli asdelisgi
Districts – Disgadugi
Disturb – Adadeyadodi
Ditch – Gelisgalvhv
Dive – Diligvyasdi
Divide – Ayatasdi
Divided – Uniyatolv
Dividend – Ayatolv
Divine – Wagalvladiyv
Division – Ayedi iyudadv
Divorce – Digalenvdi

Do – Hnadvga
Do you intend – Tsadvnvisdisgo
Do you know – Tsanvtasgo
Do you know whether – Tsanvtasgo nasgi yigi
Do you know whether or not – Tsanvtasgo nasgi yigi ale tlayigi
Do you mean to say – Hiasgo hidoga niwesgv
Do you remember – Hanvdadiasgo
Do you state – Hineisdisgo
Doctor – Ganagati
Doctors – Aniganagati
Document – Goweligvnigesv igvnehi
Documents – Goweligvnigesv idigvnehi
Dodge – Didanvdisdodi
Does – Nadvne
Does not allow – Vtla yalisgolvdi
Does not suggest – Vtla yikaneisdi
Dog – Gitli
Dogs – Anigitli
Doing – Nanadvnehv
Doll – Anelodi
Dollar – Unosda
Dollars – Uninosda
Domestic – Nusdv uwenvsv
Domicile – Aganelvi
Dominate – Agedadisdi
Donate – Alisgolvdodi
Done – Asquadvhi
Donkey – Digaliyanvhidv
Don’t you know – Tlasgo yitsanvta
Don’t you remember – Tlasgo yanvtadia
Don’t you think – Tlasgo yelia
Doom – Dudogodanelv
Doomsday – Tsudugododi iga
Door – Asdudi
Doors – Disdudi
Doorway – Galohisdi
Dormant – Tonusdv
Dormitory – Disvsdi
Dose – Igai agihisdi
Dotage – Ugiyvlatsvhi
Double – Tali iyuwaguti
Doubt – Utlasidv
Doubtful – Utlasidvhi
Doubtless – Vtla yutlasidv
Doubts – Tsutlvwida
Down – Eladi
Down stairs – Eladi atlosvsdi
Doze – Galvdiyi
Dozen – Taladu

Draft – Udlanvdv diganolvdisgv
Drafts – Dudlanvdv dignolvdisgv
Drag – Ganasinvsdi
Drain – Atliyvsdi
Drake – Kawonu atsvya
Drama – Iyunadvnedi anadvnelisgv
Dramatic – Unadvnelidi
Drank – Uditahvgi
Draw – Asehisdi
Drawing – Danasesgv
Drawn – Asesvda
Dray – Ganasenesdodi daqualelu
Dread – Unayehisdi
Dreadful – Utsoasedi
Dreadfully – Utsoasetanvhi
Dream – Asgitisdi
Dreamed – Asgidasvhi
Dreams – Disgitisdi
Dress – Asano
Dressed – Dunuwugi
Dresser – Disehisdi
Dresses – Disano
Dressing – Danuwosgv
Drew – Usesvhv
Dried – Akayotanv
Drill – Analisinahisdisgv
Drink – Aditasdi
Drinking – Anaditsgv
Drive – Ayilega
Driven – Uyilisvgi
Driving – Ayilisv
Drop – Gohasgv
Dropped – Uwohasvgi
Drove – Uyilvsv
Drug – Nuwodi
Drum – Ahuli
Drummer – Adananvdi ganadegi
Drunk – Uditahv
Dry – Ukayodi

Duck – Kawonu
Duckling – Kawonu anidv
Due – Usqualvhv
Duel – Ahnatlihv anigatahv
Dues – Dusqualvhv
Dull – Gosdiyuli
Duly – Nahiyui
Dumb – Golagi nigesvna
Duplicate – Ditlilostanv
Durable – Didolagi
During – Nahiyugesv
Dust – Gosduha
Duties – Iyudvnedi
Duty – Iyadvnedi

Dwell – Ganelv
Dying – Ayohusgv