English to Cherokee ~ Words and Phrases
Beginning with “G”

Gag – Gutlvdi aholi
Gage – Atlilosdi
Gain – Unequoisdi
Gained – Unequotselv
Gainful – Adotlvdisgi
Gaining – Unequotsehv
Gait – Nadvnehv aisv
Gale – Sdayidv ganolvsgv
Gallery – Kanvsulv
Gallon – Sutlilodv
Gallons – Iyutlilodv
Gallop – Adanawidisgv
Gallows – Tsunadadvdi
Galvanized – Ganetliyvda anagalisgi gvdi
Gamble – Diquaniyosdi
Gambling – Daniquaniyohihv
Game – Dinelodii
Games – Tsunanelodii
Gangway – Unilvsdodi
Garage – Atla ditlai adi
Garbage – Uyo
Garden – Awisvnv
Gargle – Anvsqualiyedi
Garment – Anuwo gayewadv
Garments – Dinuwo digayewadv
Garret – Galvladi galitsodv nav
Gas – Atsilv adawelagisgi
Gasoline – Gesolini
Gate – Asduisdi
Gateway – Unilohisdi
Gather – Gatlisodi
Gathered – Gatlisanv
Gathering – Anitlisisgv
Gave – Udanelv
Gay – Gvnagalasi

Gem – Nvya osani
General – Nigav
Generally – Nigavquu
Generation – Unanelotanv
Generous – Nugeyuhnavna
Genesis – Mosi uwowelanvhi
Genius – Asinasani
Gentle – Udanvti
Gentleman – Asgayegvsda
Gentlemen – Anisgayegvsda
Genuine – Kaliwohi
Geography – Adadeyohvsgi elohi
Geometry – Disesdi dasdanvnv
German – Adatsi
Get – Agisdiyi
Gets – Dagisgvi
Getting – Agisgvi
Geyser – Udilegi ama gananugogv

Ghost – Anitsasgili

Giblet – Uyuti
Gift – Adanedi
Gifts – Didanedi
Gin – Adayvsdesgi aditasdi
Gingham – Anuwo utsilv
Girl – Ageyutsa
Girls – Anigeyutsa
Give – Adanedi
Given – Adanelv
Giver – Adanehi
Giving – Anadanehv
Gizzard – Uyuti

Glad – Alihelisdi
Gladly – Aliheligi
Gladness – Ulihelisdi
Glance – Dikanvdodi
Glare – Utsisdalugisgi
Glass – Adagedi
Glasses – Didagedi
Glee – Daninogisgv anisgaya
Glimpse – Agatodi
Globe – Elohi igvnadena
Gloom – Uhisodi
Gloomy – Iga nigesvna
Glorious – Galvladiya
Glory – Wagalvladiyv
Glove – Aliyesulo
Gloves – Diliyesulo
Glue – Dikanvwodi
Glutton – Utsati alisdayvhvsgi

Gnaw – Asgalasdi

Go – Anagisdi
Goat – Ugasotsanedv
Gobbler – Gvna atsvya
God – Unelanvhi
Goes – Egoi
Goggle – Digatinvdodi
Going – Dayesi
Gold – Adelv dalonige
Golden – Dalonigesdodi
Golf – Unalasgalodi
Gone – Unigisv
Good – Osdv
Goodbye – didayolihv dvgalenisgv
Goodness – Osdahige
Goods – Tsugvwalodi
Goose – Sasa
Gosling – Sasa adv
Gorgeous – Uwodu dikanodi
Gospel – Kenohedv
Gossip – Gawonisgi
Got – Ugisv
Gotten – Agidv
Governed – Gegadanvtehehi
Government – Ayeli udotlvsv
Governor – Ugvwiyuhi
Gown – Anuwosidi

Grab – Ganiyadi
Grace – Adadolisdi
Grade – Ayodanv
Grades – Dayodanv
Grading – Aniyodanvsgv
Gradually – Ganilv ayilvda
Graduate – Disquadisdi goweli
Graduated – Dusquadv goweli
Graduates – Dasquadi goweli
Graduating – Daquadisgv goweli
Graduation – Danisquadisgv goweli
Grain – Udvsv ugata
Grammar – Gawonihisdi adeloquasdi
Granary – Ugata adi
Grand – Wagalvladiyv
Granddaughter – Ulisi ageyutsa
Grandfather – Ududu
Grandmother – Ulisi
Grandson – Ulisi atsutsa
Grant – Alisgolvdodi
Granted – Ulisgolvtanv
Granting – Alisgoladisgi
Grape – Telvladi
Grasp – Ganiyvdi
Grass – Kanesga
Grasshopper – Tolatsuqua
Grateful – Aliheligi
Gratifying – Aliheligv
Gratitude – Ulihelitsati
Grave – Ganisahvi
Gravy – Goi asusdi
Gray – Usgolv sagonige
Grease – Goi
Great – Equa
Greater – Equa igesdodi
Greatest – Wutanv
Greatly – Yeli equaya
Greedy – Ugasalesgi
Greek – Agoi
Green – Itse iyusdi
Greet – Adalihelisdi
Greeting – Ulihelitseti
Greetings – Unalihelitseti
Grew – Udvsv
Griddle – Tsulasgi
Grief – Uyoayelvdi
Grind – Asdosdi
Grinder – Asdosgi Grindstone – Digatlvdi nvya
Grip – Ganiyvdi
Grits – Newadv
Grizzly bear – Yonv
Groan – Uliyedisgv
Grocer – Alisdayvdi ganadegi
Grocery – Alisdayvdi
Groom – Asgaya tsagatsvsdisgi
Gross – Iyasgohitsuqui
Ground – Gadohi
Groundhog – Oganv
Grounds – Digadohi
Group – Unadatlisahv
Groups – Dunadatlisahv
Grow – Advsgv
Growing – Advsisv
Grown – Udvsv
Grows – Advsga
Growth – Udvsidisv
Grub – Galogedisdi
Grudge – Udaduhisdi
Gruff – Gvsgasdagi
Grunt – Uliyedisgv

Guarantee – Adudalvdi
Guaranteed – Adudalvnv
Guarantor – Gohiyudisgi
Guard – Agatiya
Guardian – Adagatiya
Guess – Iyelisdi
Guessed – Nuwelisvgi
Guessing – Nolisgvi
Guest – Adawadvhidohi
Guests – Anadawadvhidohi
Guide – Adasehedi
Guilt – Usganvtsv
Guilty – Tsudugotanelv
Guinea fowl – Guque tsunasdi
Guinea pig – Tsisdetsi iyusdi
Guitar – Dikanogisdi
Gun – Galoque
Gunner – Disdayohihi
Guns – Digaloque
Gunshot – Disdayolv
Gunsmith – Galoque digotlvsgi
Gut – Uligasi
Gymnasium – Unanetsodi

Gypsy – Tsiquisi