English to Cherokee ~ Words and Phrases
Beginning with “S”

Sabbath – Unadodaquasgv
Sack – Degalodi
Sacred – Galvquodi
Sacrifice – Alisgolvdodiyi
Sad – Uwedolisdi
Saddle – Gayahulo
Saddle bag – Digitsadi
Safe – Niganayegvna
Safely – Ganayegi nigesvna
Safety – Nunayehisdvna
Sag – Unoyvtsv
Said – Nuwesvgi
Sail – Aisv
Sailed – Unigisv
Sailing – Aisvi
Saint – Nasganvnva
Sake – Nasgi igvnisisgi
Salad – Agvhaluyv agisdi
Salaries – Anadatlosgv
Salary – Adatlosgv
Sale – Ganadinvdi
Sales – Diganadinvdi
Salesman – Adananvdi ganadegi
Salesmen – Adananvdi aninadegi
Sallow – Uwodalv
Salmon – Semoni
Saloon – Tsunaditasdi
Salt – Ama
Salute – Adayolsdi
Salvation – Vdadisdelvdi
Salve – Ganvliyedi
Same – Utloyi
Sample – Ditlilosdodi
Samples – Hilvsgi ditlilosdodi
Sanctify – Didanilvisdi
Sanction – Didanilvtsv
Sandwich – Senawitsi
Sandy – Noyaha
Sang – Dunogisv
Sanitary – Udanvgalvda
Sanity – Osi udanvtedi
Sap – Atasgisgv
Sarcasm – Adalisgananehi
Sardine – Sadini
Sash – Tsolanv gatinvdv
Sassafras – Ganasdatsi
Sat – Uwolv
Satan – Tsvsgina
Satchel – Degalodi usdi
Satin – Utsisdalugisgi anuwo
Satisfaction – Tsudolatsanv
Satisfactorily – kali didolagi
Satisfactory – Kali didolastanv
Satisfied – Osi ayelvnv
Satisfy – Osi ayelvdi
Saturday – Unadodaquidena
Saucer – Hawinaditlv atlodi
Sausage – Hawiya asdovi
Savage – Geyatahi
Save – Ahiyasdi
Saved – Atsisdelvhvgi
Saving – Asquanigodisgv
Savings – Getsisdelvda
Savior – Unisdelisgi
Saw – Ugohvgi
Sawdust – Usgogv
Sawmill – Svqualosgi
Saxophone – Atseluhisdi
Say – Hinegi
Saying – Kanegvi
Says – Adiha

Scab – Utsasdalv
Scaffold – Didadvdi
Scald – Uleyvsv
Scale – Digadvdi
Scalp – Atsisdanegalvda
Scandal – Usonv adaduhisdodi
Scant – Galulogi
Scapegoat – Atsidanelv
Scar – Unelvsv
Scarce – Kanigvgi
Scarcely – Navnigesdodi
Scare – Asgasdi
Scare crow – Goga ditesdodi
Scared – Usgasdanelvgi
Scarf – Alisquanosdodi
Scarlet – Usgosda gigage
Scatter – Adigaleyasdi
Scene – Dikanodi
Scenery – Dikanodiyi
Scenes – Dikahnanidasdi
Scent – Gawasvgv
Schedule – Iyu aselv
Scheduled – Uselv iyui
Scheme – Adanvtedi
Scholar – Dideloquasgi
Scholarship – Dvdeloquasgv
School – Dideloquasdi
Schoolbook – Dideloquasdi goweli
Schoolboy – Dideloquasgi atsutsa
Schoolgirl – Dideloquasgi ageyutsa
Schoolhouse – Tsunadeloquoasdi adanelv
Schooling – Danadeloquasgv
Schoolmaster – Dideyohvsgi
Schoolmistress – Dideyohvsgi ageyv
Schoolroom – Tsunadelquasdi kanvsulv
Schools – Tsunadeloquasdi
Science – Agatohvsdi
Scientific – Asinasdv
Scissors – Dilasdoyadi
Scoff – Adalisgananedi
Scold – Adasohedi
Scoop – Utana godesdi
Scorch – Uleyvsv
Score – Usquadisdi
Scorn – Uyoasedi
Scoundrel – Unegutsidv
Scour – Ganvgalodi
Scout – Ayawasdi
Scramble – Asuyedv
Scrap – Agvhalvda
Scrape – Asdvgosdi
Scratch – Didlagosdi
Scream – Geluhvsdi
Screen – Tsolanv uyanv
Screened – Uyanv gayalv
Screw – Udiqualvdeyadv
Scribe – Dinowelisgi
Scripture – Galvquidowelv
Scrub – Yateno ganvgalvdi
Scuffle – Adisvsdi
Scythe – Agalisdodi
Sea – Amequohi
Seacoast – Amayulvdi
Seal – Asoasdo
Search – Ayasdi
Season – Iyu udetiyvsadisv
Seasons – Adanetliyvsgv sudetiyvda
Seat – Gadi
Seats – Digadi
Second – Taline
Seconded – Uwagusdvnv
Secrecy – Udelidv
Secret – Udelida
Secretary – Digowelisgi
Section – Nahna gesv
Sections – Nahna degesv
Secure – Diganiyvdi
Secured – Diganiyvda
Securing – Daniniyisgv
Security – Gudalvdo
Seduce – Adatinvsdi
See – Agowadvdi
Seed – Ugata
Seeing – Vgowatisgv
Seek – Ayasdi
Seeking – Ugohvi
Seem – Igayelisdi
Seemed – Igayelisv
Seeming – Nanelisgv
Seemingly – Iyagelisidasdi
Seems – Unelisvhi
Seen – Agohvi
Sees – Agowati
Seine – Agayaludi
Seized – Datsiniyvelvgi
Seldom – Iyudaliha
Select – Asuyesdi
Selected – Asuyedv
Selecting – Asuyesgv
Selection – Asuyesdi
Self – Owasv
Selfish – Udalvquodi
Sell – Ganadinvdi
Selling – Aninadegv
Senate – Galvladi dinilawigi
Senator – Galvladi digalawigi
Send – Adanvsdi
Sending – Adanvsgv
Sends – Adanvsga
Senior – Disquadisgi
Seniors – Dinisquadisgi
Sense – Udanvtedi
Sensible – Udanvtehisadv
Sensitive – Unetliyvsati
Sent – Adanvsv
Sentence – Disvsdodi
Sentiment – Yvwi nanelisgv
Sentimental – Nusdv nelisgv
Sentiments – Yvwi nidanelisgv
Separate – Tsudalehnai
Separately – Tsudalehnaiha
September – Dulisdi
Serial – Gayaisv
Series – Kanequovi utloyiha
Serious – Utlvyolisdi
Seriously – Utvyolistanvhi
Sermon – Alitsadodi
Serpent – Inadv
Servant – Atsinatlai
Servants – Digetsinatlai
Serve – Iyadadvnedi
Served – Iyadadvnelv
Service – Nadvnelv
Services – Nanadvnehv
Serving – Nadvnehvi
Session – Danilawiv
Set – Awisvdi
Sets – Diwisvdi
Setting – Diwisdi
Settled – Didadolatsedi
Settlement – Didadolatselv
Seven – Galiquogi
Seventeen – Galiquadu
Seventeenth – Galiquadusine
Seventh – Galiquogine
Seventieth – Galiquasgohine
Seventy – Galiquasgohi
Several – Hilvsgi
Severe – Ulosvstanvhi
Sew – Gayewisgv
Sewed – Uwayewisv
Sewing – Aniyewasvsgv
Sexton – Uhalvni ganoyvlisdisgi
Shabby – Gadoladi
Shack – Uyo adanelv
Shade – Udawadisgv
Shades – Dudawadisgv
Shadow – Udayvladv
Shake – Adelvdiyi
Shall – Asei
Shallow – Unvwoda
Shame – Adehohisdi
Shape – Udotlvsvi
Share – Adayotaedi
Sharp – Gosdaya
Shave – Alisdoyadi
Shawl – Asotlvdi
She – Nasgi ageyv
Shears – Dilasdoyadi
Shed – Dugatawolv
Sheep – Awi unodena
Sheet – Digvhida
Shell – Uyasga
Sheriff – Didaniyisgi
Shift – Didanetliyvsdi
Shin – Digvdageni
Shine – Utsisdalugisgi
Shingle – Svdalugi
Shining – Utsisdalugisgv
Ship – Tsiyu
Shipment – Wadi gohusdi
Shipments – Widadi gohusdi
Shipped – Wunvgi
Shipping – Anigosdodi
Ships – Tsiyu tsutanv
Shirk – Nvlisdelisgvna
Shirt – Hawini anuwo
Shirts – Hawini dinuwo
Shiver – Uwanawisgi
Shock – Usgasdanelv
Shocked – Usgasdanelvhi
Shoe – Alasulo
Shoes – Dilasulo
Shoot – Disdayosdi
Shop – Digalvwisdanedi
Shopping – Anadananesidohv
Shops – Tsunilvwisdanedi
Shore – Amayuladi
Short – Squalai
Shortage – Squalahigesdodi
Shorter – Squalihigesdi
Shortly – Squalihige
Shot – Disdayosdi
Shotgun – Usvdena
Should – Iyudina
Shoulder – Ganvwoi
Shout – Geluhvsdi
Shove – Gasadoyasdi
Shovel – Godesdi
Show – Unadvnelvdi
Showed – Udasehelvgi
Shower – Agasgi
Showing – Anadasehehvi
Shown – Unadasehelvgi
Shows – Danadvnelisgv
Shut – Asdudi
Shy – Udehosati
Sick – Utlvgi
Sickness – Utlvtsiyesgi
Side – Asquageni
Sides – Disquageni
Sift – Gvwisdadi
Sigh – Udanvtedodi
Sight – Agowadvdi
Sign – Gowelodi
Signature – Dudov gowelv
Signed – Uwowelanvgi
Signify – Gananugowisdi
Signing – Agowelisgv
Signs – Gowelia
Silence – Eluwei
Silent – Tonudvhna
Silk – Siligi
Silly – Udlasidvhi
Silo – Asquanigododi
Silver – Adelv unegv
Similar – Utloyi
Simple – Nutsosdvna
Simplicity – Nutsosdvna golisdi
Simply – Nutsosdvnaquu
Sin – Asgani
Since – Oni tsuwagudv
Sincere – Udohiyu nasgi
Sincerely – Udohiyu gvyoiyu
Sincerity – Udohiyu gohiyudi
Sing – Kanogisdi
Singing – Daninogisgv
Single – Siyvwi
Sink – Eladi igalisdodi
Sire – Asgaya
Sister – Ulv
Sisters – Anadalv
Sit – Uwola
Sitting – Aninvi
Situated – Nahna gesv
Situation – Nusdidanv
Six – Sudali
Sixteen – Daladu
Sixteenth – Daladusine
Sixth – Sudaline
Sixtieth – Sudalisgohine
Sixty – Sudalisgohi
Size – Nigvi
Sized – Igidv nigvnelv
Sizes – Nidegvi
Sizing – Igidv nagvnehv

Skate – Diliyodi
Skating – Atloladodiyi
Skein – Asdi
Skid – Didanisinegi
Skill – Asinasvi
Skillet – Gvnisdodi
Skin – Ganega
Skip – Adanawidvdi
Skirt – Asano
Skunk – Dila
Slab – Uyaladv
Slack – Wana
Slander – Uyo adaduhisdodi
Slang – Itse gawonihisdi
Slant – Udosati
Slap – Adasidvnisdi
Slate – Nvya digowelodi
Slave – Atsinatlai
Slaves – Digetsinatlai
Sled – Didanasinegi
Sleep – Galvdi
Sleeping – Galihvi
Sleepy – Galvsgi
Sleet – Ganesoasgv
Sleeve – Goyadv
Sleeves – Degoyadv
Slender – Galvdoli
Slept – Ulvnvgi
Slew – Atsilv
Slice – Galvdalvda
Slick – Dawisgage
Slide – Atloladodi
Slim – Galvdoli
Smiling – Uyetsitohv
Smoke – Tsugasvsdi
Smoking – Gogasgv
Smooth – Uwanadesgi
Smuggle – Gvsgalodi
Snag – Utlvdalvda
Snake – Inadv
Snap – Akanesdi
Sneak – Udadelisdi
Sneer – Adalisgananedi
Sneeze – Duyvsdoyv
Snip – Agalasdi
Snort – Squala kawoladesgv
Snow – Unatsi
Snowed – Uwutanv
Snowing – Gutisgv
Snub – Adadoladodi
Snuff – Tsola wanige
So called – Kaneistanvhi
Soak – Gadulasdodi
Soap – Ola
Sober – Nuyvsdesgvna
Social – Anadatlisisgv
Society – Unadotlvhi
Sock – Aliyo
Socks – Diliyo
Soft – Wanigei
Soil – Gadohi
Sold – Ganadinvda
Soldier – Ayawisgi
Soldiers – Aniyawisgi
Sole – Alasulo galisdlav
Solemn – Galvquodi adanvtedi
Solicit – Atayosdi
Soliciting – Atayolidohv
Solid – Akaliwohi
Solitary – Utselidv
Solo – Asiyvwi kanogisgi
Solution – Goluwadvda
Solvent – Yeliquu tsugvwalodi
Some – Igadv
Somebody – Giloi
Someone – Gilo asiyvwi
Something – Gohusdi
Sometime – Iyuquu nigalisdi
Somewhat – Nasgi yadvna
Somewhere – Nahna hilvtlv
Son – Uwetsi
Song – Kanogisdi
Songs – Dikanogidv
Sons – Tsuwetsi
Soon – Nulisdv
Sooner – Tleagesdi
Soot – Utsolvhida
Sore – Utsisdalv
Sorghum – Wadulisi
Sorrell – Gigage iyusdi
Sorrow – Uyoayelvnv
Sorry – Uyo ayelvdi
Sort – Disuyesdi
Sorts – Disuyedv
Sought – Uyalvgi
Soul – Galvquodi adanvdo
Sound – Unoyvgv
Sounded – Unoyvlisvgi
Sounds – Dunoyvgv
Soup – Ugama
Sour – Tsunatsoyasdi
Source – Didalehvsgv
Sources – Dotsudalenv
South – Uganawu
Southeast – Uganawu kalvgv
Southern – Uganawu iditlv
Sow – Siqua agisi
Space – Udlanvdv
Spade – Godesdi
Spake – Unetsvgi
Spaniard – Asquani
Spank – Adasidvnisdi
Spare – Ahiyasdi
Spark – Adawelagisgv
Sparse – Anigayoli
Speak – Kanegv
Speaker – Gawonisgi
Speaking – Gawonisgv
Speaks – Aninega
Spear – Digatisdi
Special – Utselidv
Specially – Utselidvha
Specific – Digosgi
Specifically – Kali Digovhi
Specified – Digovhi
Specify – Digosdiyi
Specimen – Gotsaledv digovhi
Specimens – Digotsaledg digovhi
Speculate – Awasvdiyi
Speech – Alitsadodi
Speeches – Analitsadohvsgv
Speed – Gatsanula
Spell – Disquelvdi
Spelling – Danisqueliyogv
Spend – Uwasgv
Spending – Uniwasgv
Spent – Uniwasv
Spider – Kahnanesgi
Spill – Atsewasdi
Spin – Adiqualadeyo
Spinning – Adiqualadeyasdi
Spinning wheel – Sdasdi
Spirit – Adanvdo
Spirits – Didanvdo
Spit – Alatsigasgv
Spite – Adalisgananedi
Spittoon – Alatsisquasdi
Splendid – Didolagi
Splendor – Didolagi dikanedi
Split – Distluyv
Spoil – Uyoasdi
Spoiled – Uyotsvhi
Spoke – Unetsv
Spoken – Unetsvgi
Spoon – Adidodi
Sport – Dinanelohvsgi
Sports – Dinelvdiyi
Spot – Udadalv
Sprain – Advlesdi
Spread – Ayesdvdi
Spree – Uyvsdesgv
Spring – Ama ganugogv
Sprinkle – Asdutlisdi
Sprout – Duyitlv
Spur – Ayvgisdi
Spy – Udelidv ugasesdi
Squabble – Unisdvdisdi
Squander – Atsewasdi
Square – Nvgi tsunvsiya
Squash – Squasi
Squat – Degatsilugv
Squaw – Ayvwiya ageyv
Squeak – Unoyvgv
Squeeze – Adasoasdodi
Squire – Atsilvquodi asgaya
Squirrel – Saloli
Stab – Gatisdi
Stable – Soquili uniyvsdi
Stack – Degasvdv
Staff – Analisdelvhidohi
Stage – Gawonihisdi ayodadlav
Stage coach – Yvwi ditinidohi
Stagger – Dudodagadisgv
Stagnant – Toganehv
Stain – Asgolvgv
Stair – Agilosvsdi
Stairs – Digilosvsdi
Stale – Uwetatsv
Stamp – Gayalvdi
Stamped – Gayalvnv
Stamps – Digayalvdi
Stand – Gadogv
Stand point – Nusdv dikanodi
Standard – Yeliquu didolagi
Standing – Anidonav
Stands – Danidoga
Stanza – Dudatlugv
Star – Noquisi
Starch – Disdagayadodi
Stars – Aninoquisi
Start – Anigisdi
Started – Unigistanv
Starting – Anigisdisgv
Starts – Anigisdi
Starve – Agona ayohuhisdi
Starved – Agona uyohusv
Starving – Agona igvnisisgi daniyohusga
State – Kanohedi
Stated – Unohelvgi
Statement – Kanohelvhi
Statements – Dikanohelvhi
States – Kanoheha
Stating – Kanohelvsgv
Station – Ulewisdi
Stationary – Igvyi gayehi
Stationery – Goweli digowelodi
Stations – Tsulewisdi
Statistics – Iga nulistanvsv
Status – Nusdidanv
Stave – Svdoni digotlvdi
Stay – Edoa
Steadily – Igatihai
Steady – Alisinahisdi
Steak – Waga hawiya
Steal – Ganosgisdi
Steam – Atsilv gasadoyasgi
Steamer – Tsiyu utana
Steel – Atsilv talugisgi
Steep – Galvladi
Steer – Ganali
Stem – Uwanigalv
Stenographer – Squala gowelisgi
Step – Alasgvda
Stepbrother – Dinadanvtli degegatihnav
Stepchild – Agatihnav ayoli
Stepdaughter – Utihnav ageyutsa
Stepfather – Utihna udoda
Stepmother – Utihna utsi
Stepping – Alasgvsgv
Steps – Alasgvsegv
Stew – Gunvhi
Stick – Ganasda
Sticky – Gayalvgi
Stiff – Ganetaya
Stigma – Uduhisdv
Still – Toi
Sting – Adatsvyasgi
Stir – Asuyedi
Stirrup – Alasidi
Stitch – Gayewisv
Stock – Unihv tsugvwalodi
Stockholders – Unatseli tsugvwalodi
Stockings – Anigeyv tsunaliyo
Stocks – Dunihv tsugvwalodi
Stole – Unosgisv
Stomach – Usquoli
Stone – Nvya
Stones – Aninvya
Stood – Gadogv
Stool – Gadi
Stop – Alewisdodi
Stopped – Ulewistanv
Stopping – Alewisdisgv
Stops – Analewisdisgv
Storage – Asquanigododi
Store – Adananv
Stores – Dadananv
Stories – Idigalvladi
Storm – Ganolvsgi agasgi
Story – Kanohelvsgi
Stout – Ulinigidv
Stove – Aganawohisdi
Straight – Gatsinosdv
Straightened – Gatsinosisanv
Strain – Alinigvnelv
Strange – Asegi
Strangely – Asegiyu
Stranger – Nagoligvna
Strap – Galvsdodi
Straw – Kanesga
Strawberry – Ani
Stray – Ulenahidv
Stream – Uweyvi
Street – Galanvdv
Streets – Degalanvdv
Strength – Nulinigvgv
Strenuous – Asdaya alinigvnedi
Stress – Dilasidodi
Stretch – Didanesdodi
Strict – Adanvtehisadv
Strictly – Adanvtehisanv
Strike – Gvnasdi
Strikes – Digvnasdi
Striking – Gvnihvi
Strip – Igvnadesdi
Stroke – Gvnilvhi
Strong – Ulanigida
Stronger – Wulinigvgv
Strongest – Utli iyulanigida
Strongly – Ulanigidiyu
Strop – Gvtlvdodi
Struck – Uwetilvgi
Struggle – Adisvsdi
Stub – Wagalisv
Stuck – Gadilv
Stud – Diganone
Student – Dedeloquasgi
Students – Donade loquasgi
Studied – Ugasestanvgi
Studies – Digasesdodi
Study – Agasesdodi
Studying – Dunagasesdv
Stuff – Galodi
Stumble – Udanasqualosdi
Stump – Unidlagv
Stung – Uwetsvyv
Stunk – Gawasvgvgi
Stunt – Nadvsgvna
Stupid – Nigolagvna
Style – Atsanvdi
Styles – Tsunatsanvdodi
Subdue – Adasegogisdi
Subject – Iyusdi kanohedi
Subjects – Iyusdi dikanohedi
Sublet – Wadadolasdodi
Sublime – Adasaladodi
Submit – Dudayohiselv
Submitted – Duyosv
Suddenly – Nulisdvquu
Suffer – Agilyoasdi
Suffered – Agiliyotsv
Suffering – Anigiliyogv
Sufficient – Yeliquu
Sufficiently – Yeliquu igai
Sugar – Kalisetsi
Suggest – Kaneisdodi
Suggested – Kaneistanv
Suggesting – Anineisdisgv
Suggestion – Kaneistanv
Suggestions – Unineistanv
Suggests – Anineisdi
Suicide – Uwasv udahisdi
Suit – Gadu dinuwo
Suitable – Dinadolagi
Suited – Tsunadolatsv
Suits – Gadutsunanuwo
Sullen – Uhisodi
Sum – Igai
Summer – Gogeyi
Summon – Adayanvdodi
Sun – Nvdo iga ehi
Sunday – Unadodaquasgv
Sunrise – Kalvgv
Sunset – Wudeligv
Sunshine – Agalisgv
Superintendent – Digatiya
Superior – Nugvwiyusadegi
Supervision – Unigvwiyusadegv
Supervisor – Nunigvwiyusv dunilvwisdanehv
Supper – Svhiye alisadayvdi
Supplement – Akalisisanvhi
Supplied – Adanelvgi
Supplies – Dadaneha
Supply – Adanedi
Supplying – Dadanehvi
Support – Alisdelvdi
Supported – Ulisdelvhv
Suppose – Iyvlisdi
Supposed – Nuwelisv
Supposing – Nanelisgv
Suppress – Ganahisdodi
Supreme – Wutanvi
Sure – Udohiyui
Surely – Udohiyusvi
Surety – Adudalvdi
Surface – Gadui
Surgeon – Ganagati
Surplus – Ugodidi
Surprise – Asquanigohisdi
Surprised – Asquanigosv
Surrender – Tsudayohisdi
Surrounded – Dagatuwistanv
Surrounding – Dagatuwisdisgv
Survey – Atlilosdi gadohi
Suspect – Adalawasedi
Suspected – Atsilawiselv
Suspend – Adananugowisdi
Suspender – Dinotlo
Suspicion – Galawasedi
Sustain – Agelasdi
Swab – Akayodane
Swamp – Amayulvdi saluyi
Swan – Sasa
Swarm – Aninohilidohv
Swear – Aselidodi
Sweater – Atsutsa unuwo
Sweep – Gvnosasdi
Sweet – Uganasdv
Sweetest – Wuganasv
Sweetheart – Tsunadadatlutugi
sweetness – Yeli uganasdv
Swell – Ahvyolida
Swift – Gatsinula
Swim – Adawosdi
Swimming – Adawosgv
Swindle – Adalonuhedi
Swing – Adanesoladedi
Sword – Hayelasdi ganvhida
Swore – Uselitanv
Sycamore – Kutsunegv
Symbol – Digvtlilosdodi
Sympathetic – Udadolitsati
Sympathize – Adadolisdi
Sympathy – Uwedolisdi
Syrup – Wadulisi
System – Iyahdvnelidasdi

 

Are we missing any S Cherokee words?

Let Us Know!

 

We thank CasinoSitesUSA.com for supporting us. Read their recommendation of Americas Card Room at https://casinositesusa.com/americas-cardroom-bonus-code-promos/

Find more information on ACR at https://americaspokerbonuscode.com/