English to Cherokee ~ Words and Phrases
Beginning with “P”

Pace – Osdatlegi
Pack – Gaquenvdi
Package – Gaquenvhi
Packages – Digaquenvhi
Packed – Gaquenvnvhi
Packet – Gaquenvhi
Packing – Gaquenvsgv
Paddle – Aduhinidasdi
Padlock – Dagasi
Pads – Diyagalvdi
Page – Uquadadv
Pages – Duquadadv
Paid – Uguyvda
Pain – Ehisdv
Painful – Ehisdi
Paint – Galonedi
Painted – Galonedv
Painting – Anilonesgv
Parcel – Gaquenvhi
Pardon – Adadolisdi
Parent – Adagayvlige
Park – Atsawesolvsdodi
Parley – Digohisdodi
Parlor – Gadi kanusulv
Parole – Atsidolisdi
Parrot – Tsisqua gawonisgi
Parson – Alitsadohvsgi
Part – Igadv
Parted – Dunagalenvhv
Partial – Hilvsgi
Participate – Geladidasdi
Particular – Nasgina
Particularly – Nasgina gesv
Particulars – Nasgina degesv
Parties – Dunadatlisahv
Partly – Igadaquu
Partner – Unaligohi
Partnership – Unaligosv
Parts – Igadvha
Party – Unadatlisahv
Pass – Agadvlehisdi
Passage – Galohisdi
Passed – Ulosvgi
Passenger – Digatsanulo unatsa
Passer – Galosgi
Passes – Danilosgvi
Passing – Galosgv
Passion – Adageliyotsedi
Passive – Nidudaniyvsvni
Password – Ayvsdodi yigawesti
Past – Tsuqagutanvsv
Paste – Gayalvdi
Pastime – Alihelitsidasdi
Pastor – Digatiya
Pasture – Waga diyvdodi
Pat – Asidvnisdi
Patch – Galisdlav
Patent – Goluwadvhv igvnedi
Paternal – Tsugayvlige
Path – Usdi ganvnv
Pathetic – Uwedolisdi
Pathway – Galohisdi
Patience – Nvtsoasesgvna
Patient – Utlvgi
Patriot – Ugeyuhi
Patrol – Ugasesdvi
Patron – Alisdelisgi
Patronage – Alisdelvdi
Patrons – Analisdelisgi
Patter – Degawogv
Pattern – Ditlilosdodi
Patterns – Tsunatlilosdodi
Pauper – Uyo iyudvhnadegi
Pause – Alewisdodi
Pave – Ayesdvdi
Paving – Aniyesdvsgv
Pawn – Agatidasdodi
Pay – Aguyvdi
Payable – Agaguyvehi
Paying – Aguyisgv
Paymaster – Diguyisgi
Payment – Diguyvdi
Payments – Diguyvhvsdi
Pays – Aguyiha
Peace – Nvwato hiyadv
Peach – Quanv
Peaches – Hilvsgi quanv
Peak – Wigosdayv
Peanut – Tuya aniladisgi
Pear – Digadvdi
Pearl – Dagvna
Peas – Tuyunasdii
Pecan – Sohi aninvhida
Peck – Ginudodi iyutlilodv
Pedal – Alasidi
Peddle – Ganadesidasdi
Pedigree – Nunasdv tsugayvlige
Peep – Adagatodi
Peer – Unitloyi
Peg – Gahadodi
Pen – Digowelodi
Pen knife – Ayelasdi
Penalty – Udasdvdisdi
Pencil – digowelodi
Pending – Aliyilidohv
Pendulum – Adasoladesgi
Penitentiary – Didasdudi
Penniless – Adelv niduhvna
Penny – Saquu iyadanvtedi
Pension – Getsisdelisgi
Peon (Slave) – Digetsinatlai
People – Yvwi
Pepper (Plant) – Utsilv uniyvsdi
Pepper (Seasoning) – Diquayododi
Per – Nasgi igvnisisgi
Perceive – Vdanvtesgv
Percent – Saquu igadv unosdv
Perfect – Kaliwohi
Perfection – Asquadonvhi
Perfectly – Akaliwohi
Perform – Iyadvnedi
Performance – Nanadvnehv
Performed – Nudvnelv
Perfume – Alisdutlisdi
Perhaps – Aseyigi
Period – Alewisdodi
Periods – Dileweisdodi
Perish – Uyoasdi
Perjury – Gayegogi aseladadi
Permanent – Nigohilv
Permanently – Nigohilvi
Permission – Unelagi elisvi
Permit – Unelagi elisdi
Permits – Unelagi tselisv
Permitted – Unelagi uwelisv
Perpetual – Nigayelisv nigohilv
Perplex – Utsoasedi
Persecute – Adasdvdisdi
Persist – Natlvyolihvna
Person – Asiyvwi
Personal – Asiyvwi
Personality – Anisiyvwi nunasdv
Personally – Anisiyvwiha
Personate – Didatlilosdodi
Persons – Anisiyvwiha
Perspire – Ali galeyvsgv
Persuade – Ganiladedi
Persuaded – Atsiniladelv
Pertaining – Nasgi unodlagi
Pessimist – Utlvyolvhi
Pet – Udanvdi
Petition – Goweli atayohihi
Petticoat – Hawini asano
Pharisees – Aniqualisi
Pharmacy – Nvwoti adananv
Phase – Dadanetlivysegv
Philosophy – Uwolatsvhi
Phone – Dilinohedi
Phoned – Dilinohedi utanvgi
Photo – Ditlilostanv
Photograph – Tsagatlilostanv
Photographs – Digegatlilostanv
Phrase – Hilvsgi ikanetsa
Physical – Nulinigvgv
Physician – Ganagadi
Piano – Utanv dikanogisdi
Pick – Asuyesdi
Pick pocket – Didanasahvsgi
Picked – Usuyesv
Picking – Anasuyesgv
Pickle – Tsunatsoyasdi
Picnic – Unadatlisahv
Picture – Ditlilostanv
Pictures – Didatlilostanv
Pie – Gelisdogi
Piece – Agvhalvda
Pieces – Digvhaluyvhi
Pierce – Atalesdi
Piety – Duyugidv asdawadegi
Pig – Adv siqua
Pigeon – Woyi
Pile – Gasvdv
Pilfer – Ganosgisidasdi
Pill – Digisdi
Pillar – Gedv
Pillow – Aquasdo
Pillow case – Aquasdo galvdodi
Pin – Usquati
Pinch – Didaquenugisdi
Pine – Notsi
Pink – Gigage iyusdi
Pins – Tsusquati
Pint – Sudagedv
Pipe – Ganvnawa
Pistol – Squala galoque
Pit – Gado atalesv
Pitch – Adinvdi
Pitcher (Ball) – Udegi
Pitcher (Water) – Amaatlisdodi
Pitchfork – Kanesga wadinvdodi
Pity – Uwedolisdi
Place – Nahnai
Placed – Nanahwunvgi
Places – Dudotlvsvi
Placing – Wahvsgv
Plague – Utlvisdisgv
Plain – Nigvnv
Plainly – Gohisdi nigvnvna
Plan – Atlilosdodi
Plane – Ganohilido
Plank – Uyatena
Planning – Advnisdisgi
Plans – Ditlilosdodi
Plant – Gagoti
Planted – Gakanv
Planter – Gakanvsgi
Planting – Anikanvsgv
Plants – Digakohidi
Plate – Atelido
Plates – Ditelido
Platform – Dilasido
Play – Dinelodi
Played – Dunanelonv
Players – Dinanelohvsgi
Playing – Dananelohvsgv
Playmate – Dinanelohvsgi
Plaything – Dinelvdodi
Plea – Ateyosdi
Pleasant – Ulilohvsgi
Please – Howatsu
Pleased – Osi ayelvsga
Pleasing – Osi ayelvsgi
Pleasure – Alihelitsidasdi
Pleasures – Dilihelitsidasdi
Pledge – Adudalvdi
Pledged – Adudalvnvhi
Plenty – Eliquo
Pliable – Uwanige
Plier – Diganiyvdodi
Plod – Usganola
Plow – Gadalugodi
Plowboy – Atsutsa gadalugisgi
Pluck – Atsiladesdi
Plug – Asdudodi
Plum – Quanunasdi
Plunder – Adagiedi
Plunger – Gasadoyasdodi
Plural – Ugodidi
Plus – Kanequotsv
Pneumonia – Gola ehi udilegvsgv
Poach – Gudi uwetsi
Pocket – Adlawadv
Pocketbook – Adelv digalvdodi
Pocketknife – Ayelasdi
Pockets – Dadlawadv
Poems – Digoweli dikanohalvsgi
Poet – Digowelisgi dikanohelvsgi
Point – Gosdayi
Pointed – Wuselv
Points – Digosdayi
Poison – Adahihi
Poker – Atsvgaliyedi
Pole – Ganvhida ada
Police – Didaniyisgi
Policies – Tsunalasidodi
Policy – Dilasidodi
Polite – Alisinahisdi
Political – Adoyiyadv agvwali
Politics – Atogiyadv
Poll – Aselv
Poll tax – Asgoli ayeli aguyvdi
Pollute – Tlawotuha
Pond – Vdali
Ponder – Adanvtedi
Pool – Ganehv
Poor – Uyoiyudvnahedegi
Popcorn – Anatasgisgi
Popgun – Galoque ayelvhi
Popular – Unilvquodi
Population – Naniv yvwi
Porch – Doyitlv galitsode
Pork – Siqua hawiya
Port – Tsiyu ditaladisdi
Portal – Asduisdi
Porter – Adanelv atsinatlai
Portion – Igadv
Portrait – Didatlilostanv
Pose – Adalasdvnedi
Position – Nahna gadogv
Positions – Nahna anidogv
Positive – Udohiyu
Positively – Udohiyuhiya
Posse – Dinadaniyisgi
Possess – Nuwahnanv
Possible – Yeliquu
Possibly – Yeliquu yigi
Post – Gedvi
Post office – Goweli disduisdi
Postage stamp – Gayalvdi
Posted – Gayalvnv
Postman – Goweli diganidohi
Postmaster – Goweli disduisgi
Postpone – Gohidisdi
Postponed – Gohidvhi
Pot – Tsulasgi
Potatoes – Nuna anisaqualv
Potent – Ulanigidv
Pottage – Uwageda ugama
Pouch – Ganodvi
Pound – Sudageda
Pounds – Itsudageda
Pour (in) – Atlisdi
Pour (out) – Atsewia
Poverty – Udasdayohisedi
Powder – Dawelagisgi
Power – Ulanigvgv
Powerful – Ulanigidv
Powers – Nunalanigvgv
Practical – Didolagi
Practically – Utloyiquu
Practice – Alisinahisdodi
Prairie – Igodi
Prairie chicken – Tsitaga igodi ehi
Prairie dog – Gitli igodi ehi
Praise – Galvquododi
Prank – Utsanvhi
Pray – Adodolisdodi
Prayer – Vdadolisdodi
Preach – Alitsadodi
Preacher – Alitsadohvsgi
Precedent – Nadvnelv
Precious – Galvquodi
Precisely – Kaliwo didolagi
Prefer – Utli gvyelvdi
Preference – Utli ayelvhi
Preferred – Utli ayelvnv
Prejudice – Adadvyutsedi
Preliminary – Alenvdodi
Premium – Asasdvi
Prepaid – Igvyi aguyvdv
Preparation – Advnvistanv
Prepare – Advnvisdodi
Prepared – Advnvistanonvhi
Preparing – Advnvisdisgi
Presence – Edohvgi
Present – Edoa
Presentation – Danadanehvi
Presented – Udanelvgi
Presenting – Adanehvi
Presently – Nahiyuquu
Presents – Adaneha
Preserve – Asquanigododi
Preside – Tsudatinvdi
President – Ugvwiyuhi
Presidents – Unigvwiyuhi
Press – Dinileyidisgi
Prestige – Gvwagusdai
Pretend – Atselvdi
Pretended – Unatselvnv
Pretext – Atselvdiyi
Prettiest – Wuwodusv
Pretty – Uwoduhi
Prevail – Adasegogisdi
Prevailing – Adasegogisgi
Prevent – Alewistanv
Prevented – Ayoastanvhi
Previous – Tsuwagutanv
Previously – Tsuwagutanvsv
Price – Tsugvwalodi
Priced – Dagvwalotanv
Prices – Dunigvwalotanv
Pride – Atlvquodv
Priest – Alitsadohvsgi
Primarily – Igvyiditlv
Primary – Igvyi alenvdi
Prime – Alenisgv
Primer – Dilenvdodi
Prince – Ugvwiyuhi uwetsi awinutsi
Princess – Ugvwiyu uwetsiati
Principal – Nugvwiyusadegi
Principle – Ulisgoliyv
Principles – Dulisgoliyv
Print – Galeyadv
Printed – Galeyatanvhi
Printer – Digaleyvdisgi
Printing – Galeyvdisgvi
Prints – Digaleyatanv
Prior – Tsuwagutanvsv
Prison – Didasdudi
Private – Utselida
Privilege – Adlanvdadisgv
Prize – Asasdv
Probable – Yeliquu
Probably – Nudalulvna
Probate – Tsugvwalodi utiyv
Probe – Agadvdi
Problem – Agasesdodi igvnedi
Problems – Digasesdodi
Procedure – Ahilvsdiyi
Proceed – Ahilvsdi
Proceeded – Diyilvda
Proceedings – Ahilisv
Proceeds – Diyilvstanv
Process – Tsuligvwalanvhi
Procession – Ahilvsdi
Procure – Agisdi
Procured – Agidv
Prodigal – Nulasinadvna
Produce – Advhisdodi
Produced – Advhistanv
Produces – Advhisdi
Producing – Advhisdisgv
Product – Udvsvhi
Production – Advhisdodi
Products – Unadvhistanv
Profane – Usonvi
Profess – Gohiyudodi
Profession – Nugvwiyusv dideyohvsgi
Professional – Iyusdi iyadvnehi
Profile – Saquagati
Profit – Gotlvtanv
Profitable – Adotlvsgi
Profits – Digotlvtanv
Profound – Wudagonadv
Program – Iyadvnedi
Programs – Ididvnedi
Progress – Aliilisv
Progresses – Aliilegvi
Progressing – Aliilisvi
Prohibit – Ganvsdohisdi
Project – Aselvhi
Prolong – Gohidisdi
Prominent – Tsudanotsali
Promise – Atuyasdodi
Promised – Atuyastanv
Promises – Dituyasdanelv
Promising – Atuyasdisgv
Promote – Kanequosdi
Promotion – Galvladitlv adagodi
Prompt – Nulisdv
Promptly – Nulisdvi
Promptness – Nulisdvquu
Prone – Atleyvsdodi
Pronounce – Kaneisdi
Proof – Gohiyudodi
Proofs – Digohiyudodi
Proper – Didolagi
Properly – Didolatsegi
Property – Tsugvwalodi nigvhnanv
Prophecy – Adelohohisdi
Prophet – Adelohosgi
Proportion – Igatiha
Proposal – Asgolvdodi
Propose – Alitayosdi
Proposition – Asgoladisgv
Propound – Atayosdi
Prose – Kali nidadolagvna
Prosecute – Adayilidasdi
Prospect – Udugi gagvdi
Prospective – Udugi degvsv
Prospects – Udugi digagvdi
Prosper – Tsudvdi
Prosperous – Unequotsehi
Protect – Adasdelvdi
Protected – Udasdelvhv
Protection – Alisdelvdodi
Protector – Alisdelisgi
Protest – Digatilvsdi
Protract – Gohidisdi
Proud – Utlvquodi
Prove – Gohiyudodi
Proved – Gohiyutanv
Proven – Gohiyutanvhi
Proves – Gohiyudi
Provide – Adanelanedi
Provided – Adanelanv
Providence – Unelanvhi agatiya
Provides – Dadanelane
Providing – Anadanelasgv
Provision – Alisdelvdodi
Provisions – Unalisdelvdodi
Proxy – Agisdisgi
Proxy’s – Anigisdisgi
Prudence – Geyatahi
Prudent – Ulasinahisdi
Prune – Digvnigoladiyi
Psalm ps Dikanogidv
Public – Yvwi unedasdi
Publication – Deganotsalv
Publications – Duninotsalanv
Publicity – Diganotsali
Publish – Diganotsalvdi
Published – Galeyvtanvhi
Publisher – Digaleyvdisgi
Publishes – Deganotsalvsga
Publishing – Danileyvdisgi
Pudding – Asuyelvhi
Puff – Atsotasdi
Pugnose – Kayvsilugi
Pull – Ganasanesdi
Pulled – Unasanesv
Pulling – Ganasanesgv
Pulpit – Unaledi
Pulse – Tsuwadunohi
Pump – Gasadoyasgi
Pumpkin – Iya
Punch – Atalesdi
Punctual – Aselvi
Punish – Adasdvdisdodi
Punishment – Osdvdisdi
Puny – Odanila
Pupil – Dideloquasgi
Pupils – Dinadeloquasgi
Puppet – Agadanvtehehi
Puppy – Gitli adv
Purchase – Awahisdi
Purchased – Awasvhi
Purchaser – Uwasgi
Purchases – Diwahisdi
Purchasing – Owasgv
Pure – Udanvgalvda
Purely – Udanvgalisadv
Purify – Ganvgalvdi
Purple – Gigesdi
Purport – Adanvtediyi
Purpose – Uyelvdvi
Purposes – Niduyelvdvi
Purse – Gohusdi galvdodi
Purvey – Adanelodiyi
Push – Gasadoyasdi
Put – Wadiyi
Puts – Wahvsgv
Putting – Danihvsgv
Puzzle – Utsosdi

 

Are we missing any S Cherokee words?

Let Us Know!

 

We’d like to thank the Planet 7 Casino for sponsoring thePeoplesPaths.net. Find the latest Planet 7 bonus codes and coupons at https://usacasinocodes.com/planet-7-casino-coupon-code/

Get $85 free from Planet 7 – without having to make a deposit! Read more at https://bettingsitesusa.net/planet-7-no-deposit-bonus-codes/