English to Cherokee ~ Words and Phrases
Beginning with “N”

Nab – Adaniyvdi
Nag – Adalisganosedi
Nail – Yvgi
Naked – Uyelvha
Named – Dagovgi
Nameless – Nidudohvna
Namely – Digovhi
Names – Dunadov
Naming – Dagosgv
Nap – Tlega galvdi
Napkin – Digisulidodi
Narcotic – Adalitadisgi
Narrow – Ayatoli
Nasty – Unegilvdi
Nation – Ayeli udotlvsv
National – Gvnadena
Nations – Ayeli dunadotlvsv
Native – Nayehiya
Natural – Nigvwasdv
Naturally – Igvwasdiha
Nature – Unelanv uwotlvnv
Navigate – Anigisdi tsiyu
Navy – Amequohi aniyawisgi

Name – Dudov
Near – Navnige
Nearer – Navnigei
Nearest – Navnigesdodi
Nearly – Navnigesdi
Neat – Udanvgalvda
Necessarily – Asenasgi iyulisdodi
Necessary – Nasgi iyulisdodi
Necessity – Uduladi
Neck – Agilageni
Necktie – Ayatlvdi
Need – Uduladi
Needed – Uduladi nulistanv
Needing – Unadulisgv
Needle – Yvgi
Needles – Nuduladvna
Needs – Udulvdi nunadvnv
Negative – Digatilegi nusdv kanohedi
Neglect – Gvgewisdi
Neglected – Gvgewisv
Negotiate – Didanetsedi
Negotiations – Nusdv dunalinohelv
Neighbor – Nav itsunadali
Neighborhood – Nav nunadalv
Neighbors – Nav iyunadali
Neither – Vtla iyusdi
Nephew – Udadutsiyv
Nerve – Odanadv
Nerves – Dunadanvdv
Nervous – Udanvtedisgi
Nest – Unesgilvsv
Net – Galvladitlv duligvwalanv
Never – Vtla
Nevertheless – Esgaditlv
New – Itse
New boy – Goweli diganadegi
New corner – Itse ulutsv
New Testament – Itse kanohedv
News – Ditsei
Newspaper – Goweli galeyvtanv
Newspapers – Goweli digaleyvtanv
Next – Soi

Nibble – Atsasdesdi
Nice – Osdv
Nicely – Osdvha
Nicer – Utli iyosda
Nicest – Ohisdi
Nickel – Hisgi iyadanvtedi
Niece – Udatlogiyv
Night – Svnoyi
Nights – Dulisinisv
Nine – Sonela
Nineteen – Soneladu
Ninetieth – Sonelasgohine
Ninety – Sonelasgohi
Ninth – Soneline
Nip – Sdaya ganiyvdi
Nit – Unitida

No – Tla
No way – Winiduyugodvna
Noble – Diganotsali atsilvquodi
Nobody – Tlagiloi
Nod – Galvsgi
Noise – Unoyvgv
Noiseless – Nunoyvgvna
Noisy – Unoyvlida
Nomad – Gayedohi
Nominate – Asaladodi
Nominator – Adasaladisgi
Nominee – Ulisaladi
None – Kanigidv
Nonsense – Gohusdi nuyeladvna
Noodle – Digalvnvhi
Nook – Unvsiyv
Noon – Iga
Noose – Dakanesdi
Normal – Nulosvsdvna
North – Uyvtlv
Northeast – Uyvtlv kalvgv iditlv
Northern – Uyvtlv iditlv
Northwest – Uyvtlv udeligv iditlv
Northwestern – Udeligvditlv uyvtlv
Nose – Gayvsoli
Not – Nasgi nigesvna
Notary – Disoasdisgi
Notation – Anvdadisdodi gowelodi
Notch – Diyelasdi
Note – Adadugv goweli
Notebook – Gowelodi goweli
Noted – Gowelodi
Notes – Dadadugv goweli
Nothing – Vtla gohusdi
Notice – Adanohisehi
Noticed – Udelohosv
Notices – Unadelohohisdodi
Notified – Udanohiselv
Notify – Adanohisedi
Notion – Iyelisdi
Notorious – Tsudanotsali
Noun – Dudovi
Nourish – Adadelasdi
Novel – Digoliyedi goweli
November – Nvdadequa
Now – Naquu
No where – Lvtlv nigesvna

Nugget – Utlanvhi
Nuisance – Utsoasedi
Null – Nidalasidvna
Nullify – Nidalasidvna igvnedi
Number – Sesdi
Numbered – Diselvhi
Numbers – Disesdi
Numerate – Disesdi
Numerous – Unigodidi
Nurse – Tsunitlvgi digatiya
Nut – Sohi
Nutmeg – Asuyvdi