English to Cherokee ~ Words and Phrases
Beginning with “B”

Babble – Utsati gawonisgi
Babies – Tsunasdii
Baby – Usdi
Bachelor – Asgaya udal nigesvna
Back – Gasohi
Backbite – Usonv aduhisdodi
Backbone – Gatesge
Background – Onaditlv
Backslide – Uyulvhvsgi
Backward – asinegi
Bacon – hawiya ukayosv
Bad – uyoi
Badly – ulosvsdi uyo
Bag – ganvdvi
Bags – deganodvi
Bail – agugisdodi
Bailiff – Tsunadayilidasdi agatiya
Bait – Asudi gadodi
Bake – Digadudi
Baking – Daniduhvsgv
Balance – Utiyvhi
Balanced – Nutiyvna
Balances – Natiyasgvna
Bald – Usdiyelvha
Bale – Gaquenvhi
Ball – Alasgalodi
Balloon – Alisaladisgi
Ballot – Kanetsvi
Ballot box – Anenegv digalvdi
Ballroom – Svdoni
Banana – Quanena
Band – Dinitseluhisgi
Bandana – Unvtsati ayatlo
Bandit – Didanasvhvsgi
Banish – Atsinugowasdi ayeli
Bank – Adelv didi
Bank draft – Adelv disehisdi
Bankable – Adelv digisdodi
Banker – Adelvdidi uwotlvhi
Bankruptcy – Dilisqualasdiyi
Banks – Adel didiyi
Banquet – Usv danalisdayvhvsga
Bantam – Tsunasdi tsataga
Baptist – Didawosgi
Baptize – Didawosdi
Barbaric – Unadanvtisanv nigesvna
Barbecue – Danisvnadvsgv
Barber – Didasdoyesgi
Bare – Uyelvha
Bareback – Nigayahulvna
Barefaced – Nudutlavna
Barefoot – Nidulasulvna
Bareheaded – Nulisquetugvna
Barely – Usegatsvhi
Bargain – Gayoli tsugvwalodi
Bark – Uyalv
Barn – soquili uniyvsdi
Barrack – aniyawisgi dunilatsodv
Barrel – svdoni
Barrels – tsusvdoni
Barren – osdvhi
Base – alenvdidsv
Baseball – alasgalodi
Based – Dulasitanvgi
Basement – Hawini
Bases – Diladi
Bashful – Udehosati
Basin – Atlisdodi
Basis – Alenvdodi
Basket – Talutsa
Basketball – Talutsa alasgalodi
Bass – Utanv kanogisdi
Baste – iyv iyudali gayewasdi
Basting – Gayewasgv iyv iyudali
Bat – Tlameha
Bath – Adawosgv
Bathing – Anadawosgvi
Battery – Adalvnasdi
Battle – Danatlihv
Bawl – Uwelugv
Bay – Vdali

Be careful – Heyatahesdi
Be good enough – Hosi gesesdi
Be it remembered – Anvdadisdiyi
Be kind enough – Tsadanvtiyesdi
Be known – Etsolagesdi
Be sure – Tsohiyusvi
Beach – Amayuladi
Bead – Adelv diyatlodi
Beam – Ganvhida ganaladisdi
Bean – Tuya
Bear – Alisoqualvdi
Beard – Ahanulvsv
Bearded – Ahanulvhi
Bearer – Ayidohi
Bearing – Analisoquilvsgv
Bears – Hilvsgi yonv
Beast – Nvgi diganvsadi
Beat – Adatlohisdi
Beaten – Atsitlosv
Beating – Adatlosgv
Beau – Ulilohi
Beautiful – Uwoduhi
Beautifully – Uwoduhiyu
Beauty – Uwodu
Beaver – Doya
Became – Adanetliyvsdi
Because – Igvnisisgi
Become – Didolagi
Becoming – Dinadolagi
Bed – Ganitli
Bed clothes – Ganitlv dihnawosdi
Bed room – Asvsdi kanusulv
Bedbug – Galuyasdi
Bedrock – Nvyohi
Bedstead – Ganidladisdi
Bee – Wadulisi
Beef – Waga galitsatanv
Been – Wuwedol
Beer – Awogilvsgi
Beet – Gigagegaladisgi
Before – Udalulv
Before and after – Igvyi ale oni
Befriend – Adaliidedi
Beg – Aduladisdi
Began – Ulenvhv
Beggar – Aduladisgi
Begged – Uduladvgi
Begging – Aduladisgv
Begin – Alenvdi
Beginning – Adalenisgv
Begins – Alenisgv
Begun – Ulenvhv
Behalf – Nasgi ulisdelvdodi
Behave – Alasinahisdodi
Behavior – Nadvnehvi
Behind – Oniditlv
Behold – Higowadv
Being – Alenidohv
Being first duly sworn – Agvyi uselitanv
Belief – Uwohiyusv
Believe – Uwohiyu
Believed – Uwohiyunv
Believes – Uwohiyuha
Believing – Gohuyuhvsga
Bell – Uhalvni
Bellows – Ditsotasdodi
Belly – Usquoli
Belong – Adatsalvdi
Belonged – Udotsalvnv
Belonging – Unadotsali
Belongs – Udotsali
Beloved – Adageyudi
Below – Eladitlv
Belt – Adatlosdi
Bench – Ganvhidi gasgilo
Bend – Adisadadisdi
Beneath – Hawinaditlv
Beneficial – Alisdelvdodi
Benefit – Ulisdelvdodi
Benefits – Uhalisdelvdodi
Bent – Utsasquidi
Bequeath – Adadanelanediyi
Berry – Udatanvhi
Berth – Asvsdi
Beseech – Adatayosehv
Beside – Nasgi nigesvna
Besides – Nasgi nidigesvna
Best – Ohisdi
Best attention – Osdv agasesdodi
Bestow – Diyohisedi
Bet – Digvwalodi
Betray – Adalonuhedi
Betrayal – Adalonuhesgi
Better – Utli iyosdv
Better judgment – Osdage digugododi
Bettor – Digvwalosgv
Between – Ayeli
Beyond – Udiditlv

Bias – Utleyvsdi
Bible – Tsuhageda goweli
Bids – Galvlodige kaneisdi
Big – Equa
Bigamy – Adayonedi
Bigger – Utanidi
Biggest – Wutanv
Bile – Daloni
Bill – Asehihi iga adatugv
Billed – Asehihi iga adatunv
Billiard – Digadayosdi
Billing – Asehihi iga dadatunv
Bills – Asehihi iga dadatugv
Bind – Galvsgv
Binder – Digalvihi
Biographer – Gowelisgi nusdv unalenidolv
Bird – Tsisqua
Birds – Hilvsgi tsisqua
Birth – Udenv
Birthday – Udetiyisgv
Birthmark – Udowelv
Birthplace – Nahna udenv
Biscuit – Unitsalesdi gadu
Bit – Usgalotsv
Bitter – Uyvsdi
Biweekly – Tal iyunadadaquasdi

Black – Gvhnage
Blackberry – Kanugalv
Blackbird – Tsisquilisda
Blackboard – Digowelodi
Blackjack – Nodu
Blacksmith – Gotlvnvvsgi
Blacksnake – Galegi
Blame – Adaduhisdodi
Blank – Akalisisodi
Blanket – Unegvha
Blanks – Dikalisisodi
Blaze – Dulvsadv
Bleach – Unegv igvnedi
Bleed – Atasgisgv
Bless – Adadolisdi
Blessed – Vdadilvquotanv
Blessing – Adadoligi
Blessing of God – Unelanvhi udadolisdi
Blew – Utsotahv
Blind – Digewi
Blinder – Alisihvsdisgi
Blindfold – Digatutlvdi
Blink – Adagatasdanehv
Blinker – Adagatasdanehi
Blizzard – Uyvtla ganolvsgv
Bloat – Uwotidv
Block – Squala asqualidv
Blockade – Asduhvi
Blocks – Squala disqualidv
Blonde – Usgolv wodige
Blood – Gigv
Blooded – Gigvha
Bloom – Utsilvsv
Blooming – Atsilvsgv
Blossom – Atsilvsgv
Blouse – Anuwo
Blow – Adadvnasdi
Blower – Atsotasgi
Blowing – Atsotasgv
Blown – Unolvtanv
Blue – Sagonige
Bluebird – Tsaquolade
Bluff – Adanayesdodi
Bluing – Sagonige idigvnadodi
Blunt – Gosdiyuli
Blush – Adehohisdi

Boar – Siqua tsukanvsdena
Board – Svdaluga
Board of Education – Dinadeyohvsgi dinikahvsgi
Board of Health – vyugi unagasesdi
Board of Management – Unagasasdidegi
Boarder – Atsisquanigodi
Boarding – Atsisquanigodv
Boards – Disvdaluga
Boast – Atlvquisdi
Boastful – Utlvquisadi
Boat – Tsiyu
Boats – Hilvsgi tsiyu
Bob – Quaqua
Bobtail – Niganidadvna
Bodies – Diniyelv
Body – Ayelv
Bodyguard – Anigatiya
Bog – Tlawotui
Bogus – Galonuhedv
Boil – Tuyasdi
Boiler – Alitlvdodi
Boiling – Alitlvsgi
Boisterous – Gvsgasdagi
Bold – Niganayesgvna
Bolshevik – Nunanelvna
Bolster – Alisaladodi
Bolt – Gahadadodi
Bolts – Digahadadodi
Bomb – Dilisdayohihi
Bond – Adudalvdo
Bondage – Digetsinatlai
Bonded – Digudalvnvhi
Bondmaid – Ageyv atsinatlai
Bondman – Asgaya atsinatlai
Bonds – Didulado
Bondsman – Tali udvtanvhi
Bone – Gola
Bonfire – Doyi godvi
Bonnet – Alisdulo
Bonus – Ditlodi digatisdi
Book – Goweli
Booked – Gowelanvhi
Bookkeeping – Goweli digatisdi
Booklet – Usdi goweli
Booklets – Tsusdi goweli
Books – Digoweli
Boot – Gvwaliyosdi
Booth – Usi kanvsulv ayvsdi
Boots – Digvwaliyosdi
Border – Atlilodv gvgodv
Bore – Atalesdi
Bored – Utalesv
Born – Udenv
Borrow – Atolisdi
Borrowed – Utolasv
Bosom – Ganetsi
Boss – Nugvwayusadegi
Botch – Usonv gotlvsv
Bother – Udeyatodi
Bothered – Udeyatodisgi
Bothersome – Atsosedisgi
Bottle – Gugu
Bottom – Hawini
Bough – Uwanigalv
Bought – Awasv
Boulevard – Yatena galanvdv
Bounce – Udadinvda
Bound – Wagadv
Boundary – Asdanvnv
Bouquet – Akanesdodi
Bow – Galitsadi
Bowel – Uwolanv
Bowl – Atlisdodi
Bowleg – Digalosquati
Bowstring – Galitsadvdi
Box – Kanesai
Boxes – Dikanesai
Boy – Atsutsa
Boycott – Adadalvdodi
Boyhood – Atsutsa gesv
Boyish – Atsutsa iyusdi
Boys – Anitsutsa

Brace – Deganiyvdv
Bracelet – Kanogeni igvnadodi
Brag – Atlvquisdi
Braggadocio – Utlvquena
Braid – Uquelugv
Brain – Unvtsida
Brains – Tsunvtsida
Brake – Ganvtlosdi
Brakeman – Diganvtlohihi
Bran – Ugatanega
Branch – Uwanigalv
Branches – Duwanigalv
Brand – Galeyvdv
Brandy – Gigage aditasdi
Brass – Tsayi
Brassy – Tsayiha
Brave – Tsulitsvyasdi
Bravo – Osdv igvnelv
Bray – Ganisquawisdi
Breach – Ayosdodi atuyasdv
Bread – Gadu
Breadth – Nayadvhvi
Break – Asqualisdi
Breaker – Ayosdisgi
Breakfast – Sunale alisdayvdi
Breaking – Daliqualisgv
Breaks – Tsuli squalida
Breast – Ganetsi
Breath – Kawoladesgv
Breathe – Kawoladedv
Breathless – Nikawoladesgvna
Breeches – Disulo
Breed – Aninequogv
Breeding – Kanequosgv
Breeze – Ganolvvsgv
Brethren – Anadanvtli
Brew – Uwogatlv
Briar – Kanugali
Bribe – Adawahisdi galonuhedv
Briber – Adawasgi galonuhedv gvdi
Brick – Didvdanvhi
Bride – Tsagatsvsdisgi ageyv
Bridegroom – Tsagatsvsdisgi asgaya
Bridge – Asvtlvi
Bridle – Tsutanalo
Brief – Squalai
Briefly – Squalahigesdodi
Bright – Tsulvsada
Brilliant – Utsisdalugisgi
Brine – Amaha
Bring – Ayohisdi
Bring to your attention – Tsagasadodi netsvnelv
Bringing – Ayohihv
Brings – Aniyohiha
British – Gilisi
Brittle – Wana uyosdi
Broad – Ayatena
Broadcast – Adigaleyasdi
Brogan – Uhagedaalasulo
Brogue – Segi uwonihisdi
Broil – Atsilv gvnisdodi
Broke – Tsulisqualidv
Broken – Uyotsvhi
Broker – Didanadanehi
Brook – Udeyasdisdi
Broom – Gvnosasdi
Brother – Dinadanvtli
Brother -in-law – Analosi
Brothers – Anadanvtli
Brought – Ayolvhi
Brought forward – Ayolvhi
Brought to you attention – Ayolv agasesdodi
Brown – Wodige
Bruise – Unasugisgv
Brunet – Ulisigi dikanodi
Brush – Ganugonvdodi
Brute – Unegutsadi

Buck – Tsukanvsdena awi
Buckeye – Usquada
Buckle – Akanesdodi
Bud – Utsiladvdi
Budget – Adanelodi
Buffalo – Yanasa
Bug – Tsisgoya
Buggy – Usdi daqualelu
Bugle – Uyonv
Build – Adanelv anesgvdi
Builder – Anesgesgi
Building – Adanelv
Buildings – Dadanelv
Built – Unesgehv
Bulk – Ugodidi
Bull – Wagatsukanvsdena
Bullet – Gani
Bulletin – Deganotsalv goweli
Bullfrog – Kanunu
Bumper – Ulosvstanvhi
Bunch – Gatlisanv
Bundle – Gaquenvhi
Bungalow – Galitsode
Burden – Alisoquilvdi
Bureau – Disehisdi
Burglar – Ganosgisgi
Burial – Didanisodi
Buried – Ganisahv
Burn – Galeyvsv
Burned – Uleyvsv
Burner – Atsvsdadodi
Burning – Galeyvsgv
Burnt – Uleyvsv
Burr – Unisdilvisdi
Burst – Utsalutida
Bury – Ganisodi
Bus – Yvwi unatsododi
Bushel – Sutlilodv
Business – Digalvwisdanedi
Businesses – Tsunilvwisdanedi
Busy – Tsusquiya tsulvwisdanehi
But this is a case – Hianusdidana
But this is not so – Vtla nasgi yinusdi
But this is not the case – Vtla nasgi yinusdidana
Butcher – Hawiya ganedegi
Butler – Asgaya galitsode atsinatlai
Butter – Gotlvnv
Butterfly – Kamama
Buttermilk – Gotlvtanv unvdi
Button – Gadodi
Buttonhole – Akanesdi
Buttons – Digatidi
Buy – Awahisdi
Buyer – Uwasgi
Buying – Uniwasgv
Buzzard – Suli

By all means – Winigatsiihv iga
By and between – Nahna ayeli
By and by – Uwagudidisv
By and means – Nigalasdisgvquu
By early mail – Igvyi goweli diganidohi
By mail – Goweli dinidohi
By next mail – Soi goweli degalutsv
By return mail – Nidayutsvda goweli
By same mail – Nahiyu goweli degalutsv
By telephone – Tsunalinohedi
By this means – Hiaquu igvnisisisgi
By this time – Nahiyu tsigesesdi
By wire – Anagalvtanvhi
By your letter – Goweli ditsanvnv
Bylaws – Tsunalasidodi
Bystander – Nav gadogi

 

Support

We thank our friends at BettingSitesUSA.net for supporting ThePeoplesPaths.net website. Read their review of the latest MyBookie.ag promo codes and get your free sports bets.