English to Cherokee ~ Words and Phrases
Beginning with “F”

Fable – Kanohesgi
Fabricate – Galosvsdodi
Face – Ukadv
Faces – Dunakadv
Facilities – Gvtanidasdi
Fact – Yadvna udohiyu
Faction – Dunadatlugv
Factor – Ganotlvgi nugvwiyusv
Factories – Gohusdi unotlvdi
Factory – Gohusdi unotlvdi
Facts – Yidadvna udohiyu
Faculty – Dinadeyohvsgi
Fade – Asgolvgv
Fag – Tsuyawetsonv
Fail – Unulvnv
Failed – Unulvngi
Failing – Unulvhvsgv
Failure – Unulvhvsgi
Fain – Asuyeda
Faint – Ulvdelv
Fair – Anadagonadvdisgv
Fairly – Yeli osi
Faith – Gohiyudi
Faithful – Uwohiyu
Faithfully – Uwohiyuhi
Faithless – Nuwohiyusvna
Fake – Galonuhedv
Faker – Galonuhesgi
Fall – Ulosvgi
Fallen – Ulosvi
Falling – Galosgv
Falls – Galosga
FALSE – Galonuhedv
Falter – Uyulvhvsgi
Fame – Diganotsali
Familiar – Adadolagi
Families – Hilvsgi iyadanelv
Family – Sidanelvhi
Famine – Agonula
Famous – Diganotsali
Fan – Atanoyo
Fanatic – Galosvsdisgi
Fancy – Galvquodisgv
Fang – Atatisdodi
Far – Inv
Farce – Nuwotlvdvna
Fare – Atsodi tsugvwalodi
Farewell – Gvwagati dvgalenisgv
Farm – Galogesv
Farmer – Digalogisgi
Farmers – Dinilogisgi
Farming – Dagalogisgv
Farms – Degalogesv
Farrow – Gadaluganv
Farseeing – Ina agawadvdi
Farsighted – Ina agohvi
Farther – Udiditlv
Fascinate – Adaniladedi
Fascinating – Ulilohvsgi
Fashion – Ulilohi igvnehi
Fast – Gatsanula
Faster – Gatsanulahige
Fat – Galitsohida
Fatal – Uhvyolisdi
Fate – Iyudalisdanedi
Father – Adadoda
Fatherhood – Udadoda
Father-in-law – Udoda ulosiyv
Fatherland – Tsunidoda tsunadenv
Fatherless – Udadoda nigesvna
Fathers – Unidoda
Fatling – Galitsohida agina
Fatness – Galitsoidv
Fatten – Galitsododi
Fatty – Galitsohidv
Fault – Iyuwanisadv
Faultless – Nigalidastanvna
Faults – Iyunvisadv
Favor – Asuyesdi
Favorable – Asuyestanv
Favorably – Asuyedv
Favored – Asuyestanv
Favorite – Agasuyesdi
Favors – Disuyedv
Fawn – Awi agina

Fear – Unayehisdi
Feared – Unayesvgi
Fearful – Unayesati
Fearless – Niganayesgvna
Fears – Tsunayehisdi
Fearsome – Unayehisdi Nigesvna
Feast – Danalisdayvhvsgv
Feat – Adagonadvdodi
Feather – Ugidali
Feature – Nusdv dikanodi
Features – Nusdv digeganodi
February – Kagali
Fed – Gelolvhi
Federal – Nigvnadv ayeli
Federation – Sgadugi degesadisv
Fee – Udatlosv aguyvdi
Feeble – Udanila
Feed – Gelasdodi
Feel – Asvnasdi
Feeling – Asvnasdiyi
Feelings – Unasvnasdiyi
Feels – Nanelisgvi
Fees – Unadatlosvhi
Feet – Tsunalasidena
Feign – Atselvdi
Fell – Unvtsvgi
Fellow – Nasgiyvwi
Fellows – Hilvsgi yvwi
Fellowship – Unaligohi
Felon – Usganvtsv
Felony – Asganvtsv
Felt – Usvnilv
Female – Ageyv
Feminine – Agisi
Fence – Asoyv
Fencing – Anasoyahv
Fender – Alisdelvdodv
Ferry – Digasasdi tsiyuhi
Fertile – Utvhisdi
Fertilizer – Galitsadodi gadohi
Festival – Danalisdayvhvsgv
Fetch – Ayohisdi
Feud – Danidawiyv
Fever – Udilehvsgi
Feverish – Udilehvsgi
Few – Gayoli
Fewer – Gayolageisdi
Fez – Alasdulo

Fiber – Asdi gotlvtanv
Fiction – Adanvtelvnv gvdi gowelanvhi
Fiddle – Atliyedi
Fiddle stick – Galatsdadi atliyedi
Fidelity – Gohiyudi
Field – Tlogesi
Fields – Degalogesv
Fiend – Unegutsidv
Fierce – Ganayegi
Fiery – Atsilvha
Fifteen – Sgigadu
Fifteenth – Sgigadusine
Fifth – Hisgine
Fiftieth – Hisgisgohine
Fifty – Hisgisgohi
Fight – Alasdi
Fighting – Danalihv
Figure – Asesdo
Figured – Aselvhi
Figures – Disesdi
Figuring – Danasehihv
File – Atlavi
Filed – Utlnvgi
Files – Datlavi
Filing – Datlvvsgv
Fill – Kalil
Filled – Akalilvhi
Filling – Akaliihv
Filth – Gadaha
Final – Wulisquadonv
Finally – Wulisquadv
Finance – Alisdelvdodi adelv gvdi
Finances – Adelv digvtanidasdi
Financial – Adelv nunasdv
Financially – Igai adelv nunasdv
Financier – Adelv gotlvsgi
Find – Awadvdi
Finder – Awatisgi
Finding – Vwatisgv
Finds – Awadvda
Fine – Osani
Finest – Wosaniyv
Finger – Gayesadv
Fingers – Degayesadv
Finish – Asquadisdi
Finished – Usquadvgi
Finishing – Anisquadisgv
Fir – Itse ada
Fire – Atsilv
Fireplace – Godadi
Fireproof – Gvwagohvsdi nigesvna
Fireside – Atsilvyulodi
Firewood – Ada godvdodi
Firm – Asdaya degugodv
Firmly – Asdaya dudogodv
Firms – Dunadananv
First – Igvyi
Fish – Atsadi
Fisherman – Asunidohi
Fishhook – Asudi
Fishing – Anasuhvsgv
Fistula – Unitsasdalv
Fit – Yeli igidv
Fits – Yeliquo idigidv
Fitted – Yeli igidv igvnelv
Fitting – Yeli igidv nigallisdisgv
Five – Hisgi
Fix – Osdv igvnedi
Fixed – Osdv nuwanelv
Fixtures – Galatsodi anvdi
Flag – Gadati
Flag officer – Gadati ganidohi
Flame – Adawlagisgv
Flank – Asquageni
Flannel – Utsilv anuwo
Flap – Gutlvdi
Flare – Atsvsdodi
Flash – Utsisdalugisgv
Flat – Uwanadesgi
Flatten – Ayatena
Flatter – Galosvstanv adalvquododi
Flavor – Asuyvdi
Flaw – Uyotsv
Flax – Ugata
Flaxseed – Ugata goi gotlvdi
Flea – Tsasuga
Fled – Ulitisv
Flee – Alatisdi
Fleece – Uwoyadv
Fleet – Tsiyu tsutanv
Flesh – Uquedali
Flew – Ulawidvhv
Flexible – Wanige
Flies – Anitvga
Flight – Ulawidvda
Flimsy – Wanigalai
Flinch – Dudanvdistanv
Flint – Dawisgala
Flip – Adinvdi
Flirt – Tsulasgisdi
Float – Ganuhisv
Flock – Unadatlugi
Flog – Atsilvnilv
Flood – Ganohugisgv
Floor – Ayatenohi
Floored – Ayodatlanv
Floral – Anitsilvsgi
Flour – Isv wanige
Flow – Adeyvasgv
Flower – Atsilvsgi
Flowers – Anitsilvsgi
Flown – Ulawidvda
Fluent – Ugisadv
Flurry – Gutisgv
Flush – Kaliwohi
Flute – Atseluhisdi
Flux – Usquoladisgv
Fly – Tvga
Flying – Ganohilvsv

Foam – Uwogilv
Fodder – Selawoyi
Foe – Dinidanuwi
Fog – Ugvhadv
Foggy – Ugvhada
Foil – Talugisgi sage
Fold – Gaquenvdi
Folder – Gaquenvdodi
Foliage – Kanesga
Follow – Asdawadvsdi
Followed – Asdawadvda
Follower – Analisdawadegi
Following – Asdawadisv
Follows – Asdawadega
Folly – Nulilohvsgvna
Fond – Ulvquodvgi
Food – Alisdayvdi
Fool – Nudanvdvna
Foolish – Ulvdalesgi
Fools – Nunadanvdvna
Foot – Ulasidena
Football – Alasgalvdi
Footsore – Tsunasatsodisgi
For – Nasginai
Forbade – Unvsdosv
Force – Gasadoyasdi
Forced – Uwasadoyv
Forces – Anisadoyasgi
Ford – Digasohisdi
Fore – Agvyiditlv
Forecast – Adelohohisdi
Foreclose – Adanadinedi
Forefather – Tsunigayvlige
Forehead – Igvyiditlv asgoli
Foreign – Inv degesv
Foreigner – Doyiditlv nidayulosv
Forenoon – Sunale iditlv
Forerunner – Igvyi anaditlaegi
Forest – Adohi inage
Forever – Igohidaquu gesv
Forgery – Galonuhedv gowelodi
Forget – Gvgewisdi
Forgive – Unelagi adadelisedi
Forgot – Uwagewisv
Forgotten – Gvgewisvhi
Fork – Yvgi
Form – Udotlvsv
Formal – Igvyi gayehi
Formed – Gotlvhi ignelvhi
Former – Alenvtanv
Formerly – Tsuwagatanvs
Forms – Dudotlvsv
Forsake – Didayohisd
Fort – Disoyv
Forth – Gasadoyasdi
Fortieth – Nvgisgohine
Fortnight – Tali iyunadodaquasdi
Fortunate – Osi iyulisdanehi
Fortunately – Osi iyunalisdanehi
Fortune – Tsgvwalodi
Forty – Nvgisgohi
Forward – Igvyiditlv anigisdi
Forwarded – Igvyiditlv anahgistanv
Forwarding – Igvyiditlv anagisdi
Fought – Dunalilv
Foul – Ganvgalvtanv
Found – Awadvdi
Foundation – Gagusdav
Founder – Awatsigi
Fountain – Ama unanugoisdi
Four – Nvgi
Four in hand – Ayatlvdi
Fourteen – Nigadu
Fourteenth – Nigadusine
Fourth – Nvgine
Fox – Tsula

Fracture – Ulisqualisv
Frail – Ulesodv
Frame – Galvdodi
Frames – Digalvdodi
Frank – Nidutlvwisehvna
Frankly – Tsutlvwisehi nigesvna
Fraternity – Udelidv unadatlugv
Fraud – Galonuhedv
Freak – Ayolige
Free – Asequui
Free thinker – Nadanvtesgvna
Freedom – Tohi adedi
Freely – Nududalvna
Freeze – Unesdaladvhi
Freight – Galadv adananvdi
French – Agalvtsi
Frequent – Iyudali
Frequently – Iyudaliha
Fresh – Itsei
Freshman – Igvyi galvladitlv dideloquasgi
Fret – Atsoasedi
Friday – Tsunagilosdi
Fried – Goihi gvnisdodi
Friend – Unalii
Friendly – Unaliiyv
Friends – Tsunalii
Friendship – Olii
Fright – Udasgasdanedi
Frog – Walosi
Frolic – Alihelitsidasdi
From – Nidvlenvda
Front – Igvyiditlv
Frost – Uyatsvsv
Froth – Dahawoihv
Frown – Udanegoyu
Froze – Unawotsv
Frozen – Unesdala
Fruit – Udatanv agisdi
Fruitful – Adadvsgi
Frustrate – Adayoasdanedi
Fry – Goihi gvnisdodi

Fuel – Godvdodi
Fugitive – Ulatida
Fulfill – Akalisodi
Full – Kali
Fully – Anikali
Fume – Dugasvsdv
Fun – Uwotlvdi
Function – Uyanadvnedi
Fund – Ayeli ahv
Fundamental – Nugvwiyusv dilasidodi
Funds – Ayeli deahv
Funeral – Danadanisisgv
Funnel – Atlisdiyi
Funny – Uwotlvdiha
Fur – Uwuyatanv
Furious – Gvnigalisdi
Furlough – Aneladisgv
Furnace – Hawini atalesv
Furnish – Didayohisedi
Furnished – Dudayohiselv
Furnishing – Dadayohisehv
Furniture – Galitsode anvdi
Furrow – Gadaluganv
Further – Udiditlv
Furthermore – Udiditlvigesdodi
Fuss – Ayotlohisedi
Fussy – Alisganosgi
Futile – Uduginudvna
Future – Uwagudidisv

 

Recommended:

Play poker at BetOnline Poker! Learn about the BetOnline Poker download at https://pokercasinodownload.com/betonline-poker-download/. Read about all the top poker and casino downloads at PokerCasinoDownload.com.