English to Cherokee ~ Words and Phrases
Beginning with “T”

Tab – Gadvi
Tabernacle – Tsunilawilsdi galitsode
Table – Gasgilo
Tables – Digasgilo
Tablet – Digowelodi goweli
Tack – Gahadodi
Tackle – Ganasanesdodi
Tag – Gayalvdi
Tail – Ganidadv
Tailor – Dinuwo digayewasgi
Take – Agisdi
Taken – Agisvhi
Takes – Agisgoi
Taking – Agisgvi
Tale – Adanohedi
Talent – Nulinigvgv
Talk – Gawonisgv
Talked – Uwonisvgi
Talking – Gawonisgv
Talks – Gawonisgo
Tall – Inv igati
Tallow – Galitsohidv
Tame – Udanvti
Tan – Nvdo uleyvtanv
Tangle – Udalvsdv
Tank – Atlisdodi svdoni
Tantalize – Adadeyatodi
Tap – Agugisdi
Tar – Adla
Tardy – Ugoniyosdi
Target – Diyosdi
Tariff – Ayeli aguyvdi
Tarnish – Adayoasdanedi
Tarry – Agatidisdi
Task – Iyadvnedi ahv
Taste – Nusdv agisdi
Tattle – Agadudesdi
Taught – Dudeyonvgi
Tax – Ayeli aguyvdi
Taxes – Ayeli diguyvdi

Tea – Ugalogv
Teach – Dedeyodi
Teacher – Dideyohvsgi
Teachers – Dinadeyohvsgi
Teacher’s – Dideyohvsgi utseli
Teaches – Dadeyohvsga
Teaching – Dadeyohvsgv
Team – Soquili tsunatsotli
Teapot – Ama agododi
Tear – Gatsagalvdi
Tears – Digasawosdi
Tease – Adadeyododi
Teaspoon – Usi adidodi
Teat – Ganvdi
Technical – Utsosdi nigvhnanv
Teepee – Aniyvwiya unilatsodv
Teeth – Deganvdogv
Telegram – Anagalatanv
Telegraph – Dinagoladvnv
Telephone – Anagalisgi asiladv
Telephoned – Tsunalinohedi
Tell – Dulinohelv
Teller – Kanohedi
Telling – Kanohesgv
Tells – Uninohedi
Temper – Udanvtedi
Temperature – Nunesayvtlv
Temple – Tsunilawiisdi
Temporarily – Igvyiquu gayehi
Temporary – Igvyi geyehi
Temptation – Adagoliyesgi
Tempted – Adagoliyedv
Ten – Sgohi
Tenant – Atsinatlai
Tendency – Widuyugodv
Tender – Wanai
Tenderfoot – Usgaena
Tennis – Asiladv unalasgalvdi
Tenor – Galvladi kanogisdi
Tent – Galitsodadi
Tenth – Sgohine
Term – Alenisgv
Terms – Dadalenisgv
Terrapin – Dagasi
Terrible – Ulosvsdi
Terribly – Ulosvstanvhi
Territory – Nahna gesv
Terror – Ganiyegv
Test – Agadvdi
Testament – Itse kanohedv
Testify – Kanohedi
Testimony – Kanohelvi
Tests – Digadvdi
Text – Dalisdv

Thank you – Wado
Thanked – Agalielitselv
Thanking – Adalihelitsehv
Thanks – Analiheligv
Thanksgiving – Alihelisdi iga
Thaw – Gvnawosgv
Theater – Unadvnelvdi
Their – Unatseli
Theme – Iyusdi kanohedi
Themselves – Unvsa
Thence – Yadvhna
Theory – Goluwadvdi
There – Nahnai
Thereafter – Uwagudidisv
Thereby – Navnigesdi
Therefore – Nasgi igvnisisgi
Therein – Nahna yadvna
Thereof – Nidvdalehvsgi
Thereon – Nahna iyv
Thereto – Nahna iyvi
Thermometer – Adelohisdi nuyvtlv
These – Nasgi hia
Thick – Uhagedv
Thicket – Saluyi
Thin – Sagei
Thing – Iyusdi
Things – Tsudalenvda
Think – Adanvtesgv
Thinking – Anadanvtesgv
Thinks – Nelisgvi
Third – Tsoine
Thirst – Otadegisgi
Thirteen – Tsogadu
Thirteenth – Tsogadusine
Thirtieth – Tsosgohine
Thirty – Tsosgohi
Thorn – Tsutsayosdi
Thorough – Kalii
Thoroughly – Kaliwohi
Those – Nasgi
Though – Unelagi nasgi nasquu
Thought – Nelisv
Thoughtful – Anvdadisgv
Thoughts – Nunelisv
Thousand – Agayvli
Thousands – Hilvsgi iyagayvli
Thrash – Agatadonadi
Thread – Asdi
Threat – Adananuladi
Three – Tsoi
Threw – Wudinvsv
Thrift – Gvnidv
Thrill – Ulihelitsv
Thrilled – Ulihelitsvgi
Thrilling – Aliheligoi
Throat – Ayvtseni
Through – Digvwalosv
Throughout – Niganvhisv
Throw – Wadinvdi
Throwing – Wunadegvi
Thrown – Wudinvsvgi
Thug – Didahihi
Thunder – Ayvdaqualosgv
Thursday – Nvgine iga
Thus – Hia iyv

Tick – Gugu
Ticket – Ayvsdodi
Tickled – Duyvganv
Tide – Datsanegv
Tie – Dakanehv
Tied – Dikanelv
Tiger – Tlvdatsi
Tight – Asdaya
Tile – Galatsododi
Till – Gila
Timber – Adohi
Time – Iyuwakodi
Times – Itsuwakodi
Tiny – Usdi
Tip – Agadudesdi
Tiptoe – Dinisquedvhi
Tire – Adla atlvdi
Tired – Tsuyawetsvhi
Tires – Adla ditlvdi
Title – Gada ganiyvdo

Toad – Walosi
Toast – Galeyvtanv
Tobacco – Tsola
Today – Gohi iga
Today’s – Gohi igohi
Toe – Kanasadv
Together – Itsula
Toil – Digalvwisdanedi
Token – Vdatinelv
Told – Unohelei
Toll – Atledv
Tomb – Ganisahv
Ton – Iyadvni
Tone – Unoyvgv
Tongue – Ganvgo
Tongues – Diganvga
Tonight – Gohi usv
Tonnage – Iga iyatvni
Tons – Hilvsgi iyatvni
Took – Ugisvgi
Tool – Gohusdi gvtanidasdi
Tools – Gohusdi digvtanidasdi
Tooth – Ganvdogv
Toothache – Uyuquadisgv
Top – Gadui
Top coat – Gasalena utana
Topic – Iyusdi kanohedi
Torch – Atsvsdadodi
Tore – Gatsagalisgv
Torn – Gatsagalvda
Tornado – Unole
Torture – Adagiliyosdodi
Total – Nigadv gatlisanv
Totally – Gatlisanonvhi
Touch – Asvnasdi
Touched – Usvnilv
Touches – Asvniha
Touching – Asvnihvi
Tough – Ganetaya
Tournament – Anadagonadvdisgv
Toward – Widuyugodv
Towards – Winiduyugodv
Town – Gaduhv
Towns – Degaduhv
Township – Sudali iyutlilodv atlilov
Toy – Diniyoli tsunanelvdodi

Trace – Asdawadvsdi
Traced – Usdawadvsv
Tracer – Asdawadegi
Tracing – Asdawadegv
Track – Ganvnvi
Tract – Kanohelvsgi
Tractor – Atsilv anigisdisgi
Trade – Didanetliyvedi
Tradition – Kanohelvhi
Traffic – Dadanvdanelv
Tragedy – Usonvnvhi
Trail – Usdi ganvnv
Train – Digatsanula
Trained – Ageyonvhi
Training – Ageyohvsgv
Trains – Hilvsgi digatsanula
Traitor – Galonuhesgi
Trample – Alasdaedi
Transaction – Danadanvdanehv
Transcribe – Ditlilosisdodi
Transfer – Widayohisdi
Transferred – Wududayohiselv
Transit – Anedohi
Translate – Anetlvdodi
Translation – Anetlvtanvhi
Transmit – Wadiyi
Transom – Galosdi galvladitlv
Transpire – Udeliisdi
Transport – Ahiyvsdi
Transportation – Anigisdodi
Trap – Sadvdi
Trapper – Disadvsgi
Trash – Uyotsvhi
Travel – Edolidohv
Traveling – Anedolidohv
Tray – Atlanvdodi
Treason – Galonuhedv
Treasure – Tsugvwalodi asquanigodv
Treasurer – Adelv agatiya
Treasury – Adelv didi
Treat – Adanedi
Treated – Adanelvhi
Treating – Danadanehv
Treatment – Kanvwanvhi
Treaty – Kanohedv datlohisdv
Tree – Tlugv
Trees – Detlugv
Tremble – Uwenawisgv
Tremendous – Ugodiyu
Trespass – Adadeyadodi
Trial – Atsiliyidohv
Tribe – Anilasdalv
Trick – Gvwadalidasdi
Tried – Anelotanv
Trifle – Gohusdi advne nigesvna
Trim – Gotlvhisodi
Trimmed – Gotlvhisanv
Trip – Aneladisdi
Triplet – Anitsoi
Trips – Nunelvdvi
Triumph – Asquadv
Troops – Aniyawisgi
Trot – Disqualvdodi
Trotter – Disqualodisgi
Trouble – Utsoasedi
Troubles – Tsutsoasedi
Trough – Ama unaditasdi
Trousers – Disulo
Truck – Ganasanesdodi
Trucks – Diganasanesdodi
TRUE – Udohiyu
Truly – Niduyugodv
Trump – Galgvda
Trunk – Kanesai
Trust – Howa ayelvdi
Trusting – Howa vyelvsgv
Truth – Duyugodv
Try – Anelvdodi
Trying – Anelodisgv

Tub – Svdoni digvgilosdi
Tubes – Tsusvdoni
Tuesday – Taline iga
Tumbler – Ulvsadv
Tumult – Tsunadalenvda
Tune – Unoyvgv
Turban – Alasdulo
Turkey – Gvna
Turn – Agatahvsdi
Turned – Ugatahvsv
Turning – Agatahvsv
Turnip – Daquasanv
Turns – Agatahva
Turpentine – Notsi iyusdi
Turtle – Ulinawi
Tusk – Ganadogv
Tutor – Dideyohvsgi

Twelfth – Taladusine
Twelve – Taladu
Twentieth – Talisgohine
Twenty – Talasgohi
Twice – Tali iyuwagudi
Twin – Dinilawi
Twist – Asdeyasdi
Two – Tali

Type – Digagodi
Types – Idigagoti
Typewriter – Digowelodi
Tyrant – Ulisgoliya